"Alle tekenen wijzen er op, dat ook ons land niet gespaard zal worden voor de vogelgriep", dat schrijft het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland vandaag aan Minister Veerman in een brief. Het moderamen spreekt in de brief zijn zorg uit over de gevolgen van een uitbraak van vogelgriep in ons land.
"Wij zijn verheugd te kunnen constateren, dat u zich bijzonder inspant om het welzijn van mens en dier voorop te stellen. (..) Het is het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland duidelijk, dat u hierin afhankelijk bent van de voorschriften en afspraken in Europa. Wellicht ten overvloede dringen we er daarom vanuit onze kerk op aan bij de maatregelen die u treft, blijvend het welzijn van mensen en dieren boven het economische belang te stellen."

In de brief aan de minister wordt ook gepleit voor een tegemoetkoming voor de financieel getroffenen. De hele samenleving behoort daaraan bij te dragen. "Wij verzoeken u te bevorderen dat er een schadeloosstelling komt voor hen die economisch getroffen zullen worden bij een mogelijke uitbraak van vogelgriep, dan wel dat op andere wijze de financiële gevolgen van een mogelijke crisis door de gehele samenleving gedragen zullen worden."
In zijn brief vestigt ds. Bas Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, er de aandacht op dat ambtsdragers van lokale kerken nog altijd geconfronteerd worden met onverwerkt leed dat een gevolg is van de uitbraak van vogelpest enkele jaren geleden. "De uitbraak van de vogelpest die dezelfde sector trof ligt nog vers in ons geheugen. In onze contacten met pluimveehouders merken wij als moderamen, maar vooral de ambtsdragers in onze plaatselijke gemeenten, dat de gevolgen van die uitbraak nog steeds niet verwerkt zijn. Veel pluimveehouders moesten stoppen met hun bedrijf. Voor hen evenals voor de medewerkers bij de ruimingen zijn de herinneringen daaraan nog buitengewoon pijnlijk."
Hij bepleit bij de minister dat de economie er is voor mens en dier en niet andersom. "Zowel het door onze kerk besproken 'Accra’s Appèl' van de Wereldbond Wereldbond voor Gereformeerde/Hervormde en Presbyteriaanse kerken (WARC) en het Agapè-document van de Wereldraad van Kerken, op dit moment in vergadering bijeen in Brazilië, onderstrepen dat de economie er is ten dienste van mens en dier en niet omgekeerd."

De brief eindigt met de woorden: "Wij wensen u en de medewerkers van uw ministerie wijsheid van Boven en kracht toe bij het vervullen van uw taak. Wij bidden de pluimveehouders en hun gezinsleden Gods nabijheid toe in de angstige spanning waarin zij nu verkeren."
Bron: IKON