De Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft op 5 september in de buurt van het Badhoevedorp, bij Schiphol, opnieuw een exemplaar van de maïswortelkever (Diabrotica virgifera virgifera) aangetroffen. Dit is de tweede vondst van de maïswortelkever in Nederland dit jaar. Op 17 augustus 2005 werd al een exemplaar gevonden in de buurt van het Limburgse Maastricht Aachen Airport.

 

De maïswortelkever werd in Nederland voor het eerst aangetroffen in augustus 2003 bij controles van vallen in Aalsmeer. Net als bij de meest recente vondst lag de vindplek in de nabijheid van Schiphol. De afstand tussen de vindplekken van 2003 en 2005 is ongeveer 10 kilometer. Bij het nemen van maatregelen rond de nieuwe vindplaats van 2005 gaat de PD er vooralsnog van uit dat de nieuwe vondst op zichzelf staat. De PD onderzoekt nog of er een relatie is tussen de vondsten van 2003 en 2005. Op grond van Europese regelgeving treft de PD in en om het getroffen gebied maatregelen. Eà©n van deze maatregelen is het intensiever plaatsen van vallen. Door middel van deze verscherpte monitoring kan de PD extra informatie verzamelen over de verspreiding van de maïswortelkever in de buurt van Schiphol.

De maïswortelkever is bijzonder schadelijk voor maïs. De kever moet bestreden
worden om te voorkomen dat de ze zich permanent in Europa vestigt. Europese regelgeving schrijft hierom voor dat de PD in en om het getroffen gebied bijzondere maatregelen moet nemen. Maïstelers in het kerngebied, een gebied met een straal van 1 km rond het besmette  perceel, mogen tot 1 oktober hun maïs niet oogsten en moeten op aanwijzingen van de PD hun maïs met een gewasbeschermingsmiddel behandelen. Verder moeten de telers vruchtwisseling toepassen en worden er door de PD extra vallen opgehangen. In de veiligheidszone, een gebied met een straal van 4 km rondom het aangewezen kerngebied, worden door de PD vallen opgehangen en moeten telers vruchtwisseling toepassen. In de bufferzone, een gebied van 5 tot 50 km vanaf de grens van het aangewezen kerngebied, hangt de PD vallen op die regelmatig worden gecontroleerd en vervangen. Bovengenoemde maatregelen gelden minimaal voor drie jaar.  Indien gedurende de twee jaar na het jaar van de vondst geen maïswortelkevers meer in het gebied gevonden worden, heft de PD de ingestelde gebieden en de bijbehorende maatregelen op. 

De PD zal op korte termijn de afbakening van het kerngebied en de veiligheidszone bij Badhoevedorp bekend maken. Voor het getroffen gebied worden deze maatregelen op 9 september van kracht. De PD heeft inmiddels de maïstelers in het gebied ingelicht.  Zowel in Aalsmeer (2003), als bij Maastricht Aachen Airport zijn bovengenoemde maatregelen nog van kracht. In Zuid-Limburg is tot op heden geen maïswortelkever meer aangetroffen. Op basis van de informatie voortkomend uit de verscherpte monitoring rondom Schiphol wordt een beslissing  genomen over het wel of niet handhaven van de maatregelen die van kracht zijn op het getroffen gebied bij Aalsmeer. De vindplek bij Badhoevedorp ligt immers in de bufferzone horende bij de vindplek uit 2003.

De maïswortelkever komt van oorsprong uit Mexico en de Verenigde Staten. Naast
natuurlijke verspreiding vanuit besmette gebieden kan de maïswortelkever zich ook passief verspreiden via transport, zoals bijvoorbeeld via vliegtuigen en vrachtwagens. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs transport van maïsproducten te zijn. In 1992 is de kever voor het eerst in Europa gevonden rond het vliegveld in Belgrado. Sindsdien heeft de maïswortelkever zich verder verspreid binnen Servië en naar de omringende landen, zoals Kroatië, Hongarije, Roemenië en Oostenrijk. Ook zijn vondsten gedaan in Italië, Zwitserland en Groot-Brittannië. In Frankrijk en België deden zich in 2003 ook vondsten van maïswortelkever voor. Gezien de schadelijkheid van de maïswortelkever voor maïs is de PD sinds die tijd extra waakzaam. De larve van de maïswortelkever vreet namelijk aan de wortels van de maïsplant die daardoor slecht groeit en omvalt. Dit leidt tot minder opbrengst en een slecht oogstbaar product. De dienst hangt sinds 1997 in gebieden waar veel maïs wordt geteeld vallen op en controleert deze regelmatig.

bron:LNV