Het politiekorps Brabant-Noord presteert opnieuw beter; de criminaliteit in de regio is in 2005 verder afgenomen. Op allerlei fronten is gewerkt aan verbetering van de tevredenheid van de burger. ' Ondanks de afname van criminaliteit, blijft de burger een gevoel van onbehagen houden. Dat gevoel vindt zijn oorzaak niet zozeer in criminaliteit, maar in hufterig gedrag en een groeiend klimaat van agressie en intolerantie', aldus korpschef Erik Akerboom dinsdag tijdens een persgesprek in Veghel, waar hij de resultaten over 2005 presenteerde.

In 2005 werden dertien grootschalige opsporingsonderzoeken (TGO’s) gestart. Het was een enerverend jaar met de doorloop van de brand in de Bedirschool, ongeregeldheden in de Bossche Bartjeswijk en de brand in Boxtel. ‘ Onze medewerkers hebben zich enorm ingezet,’ aldus Akerboom. ‘ Voor 2006 komt het erop aan. Komend jaar willen we dat het weer veiliger wordt en dat we onze prestatieafspraken nakomen.’ Hij ziet het jaar met vertrouwen tegemoet.
Aanpak ‘hufterig gedrag’
Alhoewel de agressiedelicten dit jaar voor het eerst in omvang afnemen is de korpschef nog niet tevreden. Een stevige aanpak van ‘hufterig gedrag’ is noodzakelijk om het onbehagen van de burger op langere termijn weg te nemen. Ouders, scholen en sportverenigingen zijn hierin natuurlijk cruciaal en die steunen wij. De politie Brabant-Noord is hierin ook actief via handhaving van de kleine norm op straat. Korpschef Akerboom: ‘ Van wildplassen, verbaal geweld op straat tot horkerig verkeersgedrag. Essentieel daarbij is de samenwerking met actieve buurtbewoners, onderwijzers, gemeenten en sportleiders. Kortom: een gezamenlijke veiligheidsaanpak.’
Vergroting vertrouwen burger
In 2005 is op allerlei fronten gewerkt aan de verbetering van zaken die de dienstverlening aan de burger beïnvloeden. Veel energie is gestoken in de bereik- en beschikbaarheid. Zo zijn het Call Center en de meldkamer geoptimaliseerd en voldoet de telefonische bereikbaarheid ruimschoots aan de geformuleerde doelstellingen. Inmiddels laten bike teams in Oss, Cuijk, Boxmeer, Den Bosch en Uden een zichtbare politie zien die snel, wendbaar en effectief is. Ook nam het toezicht op hotspots toe en heeft het intake-proces (eerste contact van burger met de politie) de hoogste prioriteit: internetaangifte, aangifte op afspraak, telefonische aangifte. In 2006 breidt het korps de internetaangifte uit van 6 naar 21 delicten.
Het korps scoort goed op meldings- en aangiftebereidheid. Landelijk gezien staat het daarmee op een hoge positie. Net als veel andere korpsen worstelt Brabant-Noord met het feit dat de tevredenheid van de burger over het laatste politiecontact achterblijft bij haar doelstelling.
Prestaties (cijfers t/m november 2005)
Het aantal aangiften is in 2005 afgenomen tot 43.922 (2004: 45.402). Het ophelderingspercentage is in 2005 toegenomen tot 22,2 % (2004: 21,9 %). Het aantal verdachten aangedragen aan het Openbaar Ministerie bedroeg 7.338 (2004: 7.432). Het aantal staandehoudingen kwam uit op 55.165 (2004: 57.193).
Veelplegers
De nieuwe integrale aanpak op het gebied van veelplegers wierp zijn vruchten af. Het aantal misdrijven dat aan veelplegers is gerelateerd nam af met 6,3%. De grootste daling zit in de districten Den Bosch en Aa&Dommel, en betreft voornamelijk auto-inbraken, diefstal af/uit overige onroerende goederen, bedrijfsinbraken, zakkenrollen en winkeldiefstal.
Speerpunten van beleid
Op het gebied van het speerpunt drugs nam het aantal meldingen van overlast fors af. De daling is mede het resultaat van gezamenlijke inspanningen van alle partners in veiligheid. 

Het aantal incidenten jeugdoverlast steeg licht. In 2005 waren er weer minder dodelijke ongevallen te betreuren in het verkeer. Het ophelderingspercentage van geweldszaken steeg tot 67,8 % (2004: 65%). De integrale aanpak van huiselijk geweld heeft geresulteerd in meer zicht op dit probleem. Het aantal aangiften in 2005 bedroeg 1.046 (2004: 874), het aantal aangehouden verdachten 604 (2004: 464).
2006
De politie Brabant-Noord werkt in 2006 aan een veiliger regio en pakt ‘hufterig gedrag’ aan. Het korps wil haar prestaties verder verbeteren en blijft werken aan het vertrouwen van de burger. Belangrijk daarbij zijn: verbetering van directe communicatie met de burger, blijvend investeren in bereikbaar- en beschikbaarheid en de buurtbewoners meer betrekken bij politiewerk. De ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid op buurtniveau moet in 2006 verder gestalte krijgen. Essentieel daarbij blijft de samenwerking met actieve burgers én bestuurders.
bron:Politie Brabant Noord