‘De politie Noord-Holland Noord heeft over het vorig jaar weer betere prestaties geleverd en vrijwel alle doelstellingen gehaald’, zo vertelde korpschef Anja Brink tijdens een bijeenkomst van het Regionaal College te Schagen, waar het jaarverslag 2005 door haar werd gepresenteerd.‘In het convenant met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie is de afspraak gemaakt om in 2005.  minimaal 1.137 meer verdachten van misdrijven op te pakken dan in 2002. Met het aantal van 7.244 hebben wij ons doel van 6.731 ruimschoots gehaald. Hiermee dragen we substantieel bij aan de veiligheid in de regio’, aldus Brink.
Aantal aangiftes gedaald
De aangiftebereidheid is gestegen met 4,5 %, ondermeer vanwege campagnes en de verruimde mogelijkheden van internetaangifte. Toch is het aantal aangiftes vorig jaar met 7,5 % gedaald naar 40.312. Hiermee is een eind gekomen aan de stijgende lijn van de afgelopen jaren. Het doen van aangifte blijft wel noodzakelijk om onveiligheid aan te kunnen pakken.

Meer aanhoudingen wegens geweld
Agenten grijpen vaker in, zeker bij geweldszaken. Het is een belangrijk thema op de prioriteitenlijst en de aanpak van het korps richtte zich in 2005 op het aanleveren van 30% meer verdachten van geweld in het publieke domein en huiselijk geweld aan het openbaar ministerie (ten opzichte van 2001). Met 46%  meer verdachten van geweld  (1331 in 2001 en 1.944 in 2005 ) is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Huiselijk geweld en geweld tijdens het uitgaan krijgen specifieke aandacht. Met name door inzet van zogenaamde Horeca Interventieteams kreeg ook vorig jaar de handhaving van de openbare orde een positieve impuls. Regionaal werden er 281 geweldszaken in de uitgaansgebieden opgelost. Hierbij werd goed samengewerkt met horecaportiers.

Meeste doelstellingen gehaald
Van de 13 doelstellingen, ondermeer op het gebied van jeugdaanpak, aanpak veelplegers en bereikbaarheid, bleef het resultaat op het gebied van klanttevredenheid iets achter. Anja Brink:‘Klanttevredenheid is belangrijk voor ons als politie. Regelmatig vragen wij aan inwoners wat ze van ons optreden vinden. Landelijk is 62% van het publiek tevreden tot zeer tevreden over het laatste contact. Bij ons lag dat in 2005 hoger, op 65%, maar we streven naar 67,9 % in 2006. We blijven actief om de tevredenheid positief te beïnvloeden. Zo is eind 2005 ons project “Service aan melders” van start gegaan waarbij de jaarlijks 80.000 melders worden teruggebeld. Hiermee horen inwoners steeds vaker iets terug van de politie‘.

Verkeer
Het doel in 2005 was om 52.600 bestuurders te controleren op drankgebruik teneinde de verkeersveiligheid te vergroten. Ook deze doelstelling werd met 70.684 blaastesten ruimschoots gehaald. Er werden 1787 dossiers tegen drankrijders opgemaakt. Het doel was 1850 stuks maar er moeten steeds meer blaastesten worden afgenomen om een drankrijder te betrappen. Het aantal personen dat tijdens de weekendnachten onder invloed achter het stuur zit is vorig jaar gedaald van 4,0 naar 3,8% in Noord-Holland Noord. Landelijk is dit gedaald van 3,4 naar 2,8%. Korpschef Anja  Brink over de verkeersveiligheid: ‘Er vielen vorig jaar 40 doden in het verkeer. In 2004 waren dat er 41. Bijna 1 keer per week moet een agent naar familie toe om te vertellen dat er iemand om het leven gekomen is bij een verkeersongeval. Dat moet minder. Gelukkig daalt het aantal ziekenhuisgewonden de laatste jaren wel. In 2003 gingen er na een botsing 662 personen naar het ziekenhuis, in 2004 waren dat er 591 en vorig jaar 560.’

Wijkpanels
Brink vervolgt:‘Nu de realisatie van de gestelde convenantdoelen ruimschoots op koers ligt kan het korps ook extra capaciteit en middelen inzetten voor andere initiatieven. In 42 buurten of gemeenten in Noord-Holland Noord werd vorig jaar, tot grote tevredenheid van de bewoners, een wijkpanelavond en een terugkoppelavond gehouden. We vertellen dan over en weer wat we van elkaar kunnen verwachten en maken afspraken over hoe we samen de buurt veiliger kunnen maken. De politie toont zich door het nakomen van haar afspraken een betrouwbare partner en er wordt daadwerkelijk geïnvesteerd in het onderling vertrouwen. Dat levert resultaten op. Zo kon, mede dankzij de uitstekende medewerking van bewoners, in 2005 een serie ernstige steekpartijen in de gemeente Alkmaar snel worden opgelost.’

Toekomst
Anja Brink over de toekomst van het korps: ‘We doen het steeds beter en blijven natuurlijk alert op verbeteringen. Taken die niet bij ons thuis horen dragen we over aan anderen, bijvoorbeeld het adviseren over beveiligen van woningen. We geloven in een integrale aanpak van de problemen in de regio. Met de inwoners, de gemeenten en instanties maken wij het samen veiliger in Noord-Holland Noord!’

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular