Het Korpsbeheerdersraad (Kbb) en de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) steunen het kabinet in het voornemen om de veiligheid in ons land ook de komende jaren nog verder te vergroten. Het kabinet erkent in de Rijksbegroting, zoals die vandaag is gepresenteerd, dat mede door de inspanningen van de politie al veel is verbeterd: de criminaliteit neemt af en het gevoel van veiligheid in de samenleving is gestegen.

Kbb en RHC ondersteunen de krachtige lijn van het kabinet om de lokale aanpak te versterken en de scherpe regierol daarbij van gemeenten te onderstrepen. Veiligheidsproblemen zijn voor 80 procent lokale problemen en het is daarom goed dat de politie een regionale en lokale verankering heeft, naast de aandacht voor landelijke prioriteiten.

Het kabinet wil een grotere doelmatigheid van de politieorganisatie, zo blijkt uit de Rijksbegroting. Zowel het Kbb en RHC erkennen met het kabinet dat op landelijk niveau een aantal zaken nog beter geregeld kan worden. Die beweging hebben de korpsen ook ingezet, met name als het gaat om concernvorming, automatisering en shared services. Ook het maken van prestatieafspraken heeft de afgelopen jaren gewerkt: alle korpsen voldoen aan de gemaakte afspraken. Centralisatie van de politieorganisatie en een daaraan gekoppelde reorganisatie om grotere doelmatigheid te bereiken zijn dan ook onnodig en ongewenst.

Deze beweging is echter wel te lezen in de begroting van het Ministerie van BZK, want daar staat met zoveel woorden: de 26 politiekorpsen worden omgevormd tot à©à©n centraal aangestuurd politiekorps. Het kabinet zal aanstaande vrijdag naar verwachting een definitief besluit over deze kwestie nemen. Kbb en RHC zijn van mening dat een centraal aangestuurde politieorganisatie zich zal vervreemden van de maatschappij. De politie komt met de rug naar de burger en met het gezicht naar Den Haag te staan. Een grote reorganisatie zal contraproductief werken. Het verstoort de positieve ontwikkelingen zoals toenemende veiligheid en betere bedrijfsvoering.

bron:Politie Amsterdam Amstelland