De effecten van de prijzenoorlog op het inkomen van boeren en tuinders die door middel van coöperaties mede-eigenaar zijn van verwerkende industrieën zijn zeer beperkt tot nihil geweest. Dit blijkt uit het onderzoek .Coöperaties onder druk van de supermarktoorlog?. dat het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft uitgevoerd. Uit eerder onderzoek .Verbod op verkoop beneden de inkoopprijs. door het EIM bleek al dat de prijzenoorlog ook zeer beperkt invloed heeft gehad op het inkomen van boeren en tuinders die niet aangesloten zijn bij coöperaties.

Het zijn incidentele nationale en internationale ontwikkelingen zoals overproductie en dierziekten die tijdelijk negatieve effecten kunnen hebben op het inkomen van boeren en tuinders. Daarnaast spelen structurele ontwikkelingen op het gebied van globalisering en de vrije markt een zeer belangrijke rol in de vorming van prijzen. De ontwikkeling van het inkomen in de melkveehouderij en de intensieve veehouderij tijdens de supermarktoorlog was redelijk positief, terwijl die in de akkerbouwsector, de glasgroentensector, en de pluimveesector in deze jaren minder goed was. Volgens het LEI is de prijzenoorlog hier echter niet de oorzaak van. Een hoog aanbod van akkerbouwproducten als gevolg van weersomstandigheden, gestegen gasprijzen in de tuinbouw en verstoring van het marktevenwicht in de pluimveesector door vogelgriep zijn wel debet aan slechte prijsontwikkelingen.
De gevolgen van de prijzenoorlog voor de winst van de verwerkende industrie zijn zeer beperkt en heeft geen structureel effect gehad op het inkomen van de boeren en tuinders die mede-eigenaar zijn van de coöperatieve verwerkende industrie. De belangrijksteredenen zijn:
-Veel verwerkende industrieën zijn op export gericht. Afzet aan de   binnenlandse detailhandel is een beperkt onderdeel van de totale bedrijfsomzet.
-Afzetprijzen van veel Nederlandse producten op buitenlandse markten hebben zich na het uitbreken van de prijzenoorlog niet beter ontwikkeld dan prijzen op de Nederlandse markt.
-Het effect van ontwikkelingen op buitenlandse markten, zoals een grote oogst aardappelen, concurrentie uit Brazilië (pluimveevlees) en Polen (champignons) op de Nederlandse markt.

bron:LNV