De werkgeversvereniging AKSV en de werknemersverenigingen FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond zijn op 4 juli jl. een principe-akkoord overeengekomen voor een 2-jarige CAO voor de Gemaksvoedingindustrie. De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2007. De Gemaksvoedingindustrie biedt werk aan meer dan 4000 werknemers.
In de CAO zijn loonsverhogingen opgenomen van 0,5% op 1 januari 2006, 1% op 1 juli 2006 en 0,5% op 1 januari 2007. Voor jeugdigen van 16 tot en met 21 jaar worden leeftijdschalen ingevoerd.

Bij de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid vindt onder voorwaarden een aanvulling op het loon plaats, te weten: 1e halfjaar: tot 100%; 2e halfjaar: tot 90%; 2e jaar: tot 80%. Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en die hun eigen werk blijven doen, geldt dat zij vanaf het 3e jaar maximaal 20% in loon achteruit gaan.
Voor werknemers die tussen 35-80% arbeidsongeschikt zijn, zullen partijen een WGA-hiaat-verzekering afsluiten die inkomensverlies zoveel mogelijk beperkt. De premie hiervan komt ten laste van werknemers.
Partijen zijn overeengekomen een studie te verrichten naar ouderenbeleid en demotie. Voorts is afgesproken dat werkgevers de vrijheid hebben om de contributie van werknemersorganisaties voor werknemers die dit kenbaar maken op de fiscaal meest gunstige wijze door de werkgever te faciliteren.
Tenslotte zijn partijen een wijziging van de pensioenregeling overeengekomen die de gevolgen van de VPL-wetgeving voor werknemers grotendeels kostenneutraal repareert. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen daardoor vanaf 2011 nog op 62-jarige leeftijd met pensioen.

bron:SFG