Na enkele onderhandelingsrondes is er onlangs een principe akkoord bereikt voor de CAO Sport. De inhoud van het principe akkoord is inmiddels tekstueel vastgelegd. Naar de mening van de CNV Dienstenbond komt het principe akkoord in voldoende mate tegemoet aan de voorstellenbrief die we hebben ingediend. Om die reden willen we het principe akkoord met een positief advies aan u voorleggen.

De CNV Dienstenbond is er van overtuigd dat het resultaat op dit moment het maximaal haalbare is in de Sportsector. De uitkomst is vergelijkbaar met wat er in andere CAO's op dit moment wordt overeengekomen. Dat neemt niet weg dat u als vakbondslid uiteindelijk uw oordeel dient te geven. Bij deze nieuwsbrief vindt u een stembiljet. Ik wil u verzoeken uw stem voor 1 augustus 2005 aan ons toe te sturen.

Hieronder vindt u een korte weergave van het principe akkoord. Als bijlage bij deze nieuwsbrief stuur ik u de volledige tekst van de nieuwe CAO Sport zoals die partijen voor ogen staat.

Het Principe Akkoord:

1] Looptijd

Een CAO van 1-7-2005 tot en met 31 december 2005.
Deze korte looptijd is tot stand gekomen omdat veel onderwerpen nog onvoldoende ter hand kunnen worden genomen omdat ze afhankelijk zijn van politieke besluitvorming of besluitvorming van derden. Partijen spreken daarom af om direct te starten met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO met ingang van 1-1-2006. Daarin moeten afspraken gemaakt worden over het VPL dossier (VUT, Levensloop, Prepensioen), het Ziektekostenstelsel en de Wet WIA.
Gedurende de looptijd zal overleg worden gevoerd over de Arbeidstijden, mede in relatie tot Verlof en Overwerk, met als doel de mogelijkheid om het invoeren van een jaarurensystematiek te onderzoeken.
2] Loon
Een loonstijging van 1%, in 2005 uit te betalen als een à©à©nmalige uitkering per 1-12-2005, over het betaalde maandsalaris gedurende de looptijd van deze CAO (inclusief vakantiegeld). In 2006 zal over de aanwending van deze 1% een nadere afspraak worden gemaakt.

3] Loon bij ziekte

De eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid wordt 100% van het maandsalaris doorbetaald.
De tweede 52 weken van arbeidsongeschiktheid wordt 70% van het loon doorbetaald.
Als een arbeidsongeschikte werknemer op arbeidstherapeutische basis werkzaamheden verricht wordt in het tweede ziektejaar een aanvulling verstrekt tot 100% van het maandsalaris.
Als de Arbo-arts aangeeft dat er geen vooruitzicht is op herstel, zal in het tweede ziektejaar een aanvulling worden verstrekt tot 100% van het loon.
De pensioenopbouw zal niet nadelig worden beïnvloed gedurende de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid.
4] Tekstueel
Partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe indeling van de CAO en de redactionele aanpassing van enkele artikelen.

5] Beleidsvisie
Partijen zijn het eens over de toekomstige beleidsvisie met betrekking tot de specifieke arbeidsvoorwaarden in de sport. Die beleidsvisie ligt vast in de preambule "Uitgangspunten en aanbevelingen voor sociaal beleid in de sport" (zie bijlage). De preambule moet leiden tot versteviging van het sociaal beleid en P&O beleid van de sportbonden. Het is de bedoeling de aanbevelingen in 2006 om te zetten in concrete CAO afspraken.

In het kader daarvan zijn partijen het ook eens over aanpassing van de volgende artikelen:

art.10 Reiskostenvergoeding woon-werk en zakelijk
art.11 Verhuiskostenvergoeding
art. 25 Opleidingen
art. 27 Reorganisaties
art. 31 Medezeggenschap
art. 32 Fonds Arbeidsaangelegenheden in de sport
6] Indiensttreding en Ontslag
Partijen zijn het eens over een aanpassing van artikel 2 (oud art. 5). Deze aanpassing houdt grofweg in dat het niet langer zo zal zijn dat contracten voor bepaalde tijd bij de eerste verlenging alleen voor onbepaalde tijd mogen worden aangegaan. Dat is nu het geval bij de tweede verlenging.

7] Kinderopvang
De bestaande afspraken worden gedurende 2005 gecontinueerd.

bron:CNV