De Rijksvoorlichtingsdienst heeft aan het weekblad Privà© een brief geschreven waarbij wordt uitgelegd dat het weekblad niet langer mag meedoen aan gelegenheden waarbij het Koninklijk huis de pers in de gelegenheid stelt foto's van de leden van het koninklijk huis te nemen. De reden is dat Privà© weigert zich aan een regelement te houden waarbij de RVD een aantal fatsoensregels heeft opgenomen. Het weekblad kan hierdoor deze zomer geen enkele vakantiefoto van de koninklijke famillie publiceren.

De directeur van de RVD schrijft het volgende:

Geachte heer Santegoeds,

In onze brief van 7 juni heeft de Rijksvoorlichtingsdienst u, namens de Prins van Oranje en Prinses Mà¡xima, verzocht te bevestigen dat Weekblad Privà© in haar verslaggeving de persoonlijke levenssfeer van het Prinselijk Paar en hun kinderen zal respecteren. Als reactie heeft u per brief van 5 juli aangegeven de onlangs gepubliceerde mediacode niet te onderschrijven. Uitgangspunt van deze code is het zoveel mogelijk beschermen van de persoonlijke levenssfeer zonder dat daarbij de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in het gedrang komt.

De conclusie kan niet anders zijn dan dat Weekblad Privà© weigert de persoonlijke levenssfeer te respecteren, zelfs niet voor een beperkte periode gedurende hun vakantie. Dit standpunt wordt als bijzonder teleurstellend ervaren, temeer daar andere media wel begrip op kunnen brengen voor de zondermeer redelijke wens om niet te worden geconfronteerd met achtervolgende fotografen en het publiceren van heimelijk gemaakte foto's. Uw standpunt is des te schrijnender omdat in uitvoerig overleg van onze kant aan u is aangeboden deel te nemen aan te organiseren fotosessies.

Wellicht ten overvloede wijs ik u er op dat de negatieve opstelling van Weekblad Privà© geen vrijbrief biedt voor het publiceren van heimelijk gemaakte foto's tijdens de komende vakantieperiode en ook daarbuiten. Op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft een ieder, dus ook de Prins van Oranje, Prinses Mà¡xima en hun kinderen, het recht op eerbiediging van zijn/haar privà©-leven en zijn/haar familie- en gezinsleven. Op grond van rechtspraak van de Nederlandse en Europese rechter, onder andere gebaseerd op dit artikel 8 EVRM, moet worden aangenomen dat het recht om vrijelijk foto's en artikelen van en over bekende personen te publiceren dient te wijken ten gunste van het recht om met rust te worden gelaten indien de informatiegaring, resp. publicatie, betrekking heeft op handelingen en gedragingen die louter in de privà©-sfeer liggen, de publicatie geen bijdrage levert aan het publieke debat of de informatie verkregen is op een wijze die als hinderlijk moet worden ervaren.

Als gevolg van uw besluit wordt Weekblad Privà© uitgesloten van deelname aan een besloten fotosessie die binnenkort wordt georganiseerd. Publicatie in uw blad van foto's van deze sessie die u eventueel via derden zouden bereiken achten wij onjuist. Eventuele publicatie van heimelijke gemaakte foto's in de vakantieperiode en ook daarbuiten wordt ontoelaatbaar geacht en zal onvermijdelijk worden gevolgd door geëigende (rechts)maatregelen.

Uit uw brief van 5 juli is komen vast te staan dat het voor het weekblad Privà© redactioneel beleid is om de persoonlijke levenssfeer van mensen niet te respecteren; ook niet nadat daar dringend om is verzocht en er andere mogelijkheden zijn geboden om de lezers te kunnen informeren. Het moge duidelijk zijn dat deze opstelling diep wordt betreurd. Wij achten het van belang dat goedwillende media à©n uw lezers kunnen kennisnemen van dit in onze ogen verwerpelijke redactionele beleid. Daarom wordt deze brief  gepubliceerd.

bron:RVD