De inspraakprocedures over het verlenen van vergunningen, ontheffingen en andere besluiten zijn met ingang van vandaag, 1 juli 2005, vereenvoudigd. De twee procedures die naast elkaar in de Algemene wet bestuursrecht waren opgenomen, zijn samengevoegd tot à©à©n procedure. In deze nieuwe regeling wordt aan bestuursorganen niet meer tot in de details voorgeschreven welke stukken er precies ter inzage moeten worden gelegd en op welke tijdstippen dat moet gebeuren. De nieuwe regeling volstaat met de belangrijkste regels die een zorgvuldige besluitvorming moeten waarborgen.

Gedetailleerde regels, zoals de verplichting om ontwerpvergunningen bij het gemeentehuis aan te plakken, zijn uit de wetgeving geschrapt.
Verder kunnen voortaan alleen nog rechtstreeks belanghebbenden beroep bij de rechter instellen tegen milieubesluiten en bestemmingsplannen. Voorheen kon iedereen, dus ongeacht of men belanghebbende bij het besluit was of niet, tegen deze besluiten procederen. Deze zogeheten 'actio popularis' is geschrapt omdat de regering van mening is dat er geen onnodige procedures bij de rechter moeten worden gevoerd.

De wijzigingen zijn een gevolg van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en een Aanpassingswet, die op 1 juli in werking zijn getreden.

De belangrijkste waarborgen die de nieuwe inspraakprocedure biedt, zijn:
- de overheid moet een ontwerp-besluit ter inzage leggen
- burgers krijgen een vaste inspraaktermijn van zes weken
- burgers kunnen zelf kiezen of men mondeling of schriftelijk reageert
- de aanvrager kan reageren op de door anderen ingebrachte zienswijzen
- de overheid moet binnen zes maanden na de aanvraag een definitief besluit nemen.

Net zoals dat nu het geval is, kan de nieuwe procedure in een wet, in een provinciale verordening of in een gemeentelijke verordening op bepaalde besluiten van toepassing worden verklaard. Bestuursorganen kunnen ook beslissen om de procedure in een specifiek geval toe te passen. De nieuwe regels gelden onder andere voor het afgeven van milieuvergunningen en het nemen van besluiten op het terrein van de ruimtelijke ordening.

De wet brengt een flinke vereenvoudiging teweeg in de manier waarop besluiten waarbij andere belanghebbenden zijn betrokken, worden voorbereid. De wet maakt deel uit van het pakket aan maatregelen om de juridisering van het openbaar bestuur terug te dringen. Hierbij is ook bekeken in welke gevallen de verplichting om eerst een bezwaarschrift in te dienen voordat men beroep bij de bestuursrechter kan instellen, kan verdwijnen. De nieuwe wet geeft hieraan uitvoering doordat de bezwaarschriftprocedure vervalt als và³à³r het nemen van het besluit de inspraakprocedure uit het wetsvoorstel is gevolgd. Als een besluit op die manier zorgvuldig is voorbereid, heeft een bezwaarschriftprocedure namelijk geen toegevoegde waarde meer.

bron:MinJus