ANBO voor 50-plussers en advocatenkantoor Kuijper starten een proefproces tegen de onaangekondigde huisbezoeken die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoert om fraude met AOW- en ANW-uitkeringen te bestrijden. De huisbezoeken zijn niet rechtmatig. Er is geen formele wetgeving waarin dit controlemiddel is vastgelegd. Bovendien zijn de huisbezoeken in strijd met de Nederlandse Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen.

De controles die inspecteurs van de SVB de komende maanden steekproefsgewijs doen, zorgen voor grote onrust onder ouderen. Veel ouderen voelen zich overvallen en zijn huiverig om vreemden, met of zonder legitimatie, binnen te laten. Anderen kunnen hier immers misbruik van maken.

De ANBO start het collectieve proefproces tegen de SVB en de Staat der Nederlanden. De ouderenbond wil een landelijk verbod krijgen van de (voortzetting van) onaangekondigde huisbezoeken. Tevens zal om ongedaanmaking worden verzocht van alle negatieve beschikkingen vanaf 1999 waarin gebruik is gemaakt van onaangekondigde huisbezoeken.

De meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam heeft op 7 september 2006 geoordeeld dat de overheid niet het recht heeft om zonder concrete aanleiding of verdenking inbreuk te maken op het privé-leven van uitkeringsgerechtigden door middel van onaangekondigde huisbezoeken. Het middel is te ingrijpend om bij wijze van steekproef toe te staan. Aangezien de huisbezoeken bij alleenstaande AOW-ers en ANW-ers nagenoeg  uitsluitend bij wijze van steekproef plaatsvinden, is er een goede kans dat de rechter ook de huisbezoeken van de SVB zal verbieden.

De SVB heeft als gevolg van de onrust die al is ontstaan onder ouderen, laten weten dat 80-plussers niet door SVB-inspecteurs bezocht zullen worden. Weigering om mee te werken aan de controle kan gevolgen hebben voor de uitkering, maar schorsing is het uiterste middel.

Gratis deelname proefproces
Ouderenbond ANBO roept alleenstaande AOW-ers en ANW-ers die al een huisbezoek hebben gehad of vrezen dat zij worden bezocht, zich te melden. Zij kunnen gratis deelnemen aan het proefproces. Een informatiepakket met aanmeldformulier is op te vragen via 030- 233 00 66 (12 tot 16 uur op werkdagen) of e-mail: [email protected]. En te downloaden via www.anbo.nl.

Nederland telt 1.036768 alleenstaanden die een AOW-pensioen ontvangen (cijfers eerste kwartaal 2006). Vorig jaar stelde de SVB vast dat 180 AOW-ers bewust hadden gefraudeerd en bijvoorbeeld hadden verzwegen dat ze samenwonen. Het aantal boetes dat ouderen voor fraude kregen opgelegd was gedaald van 2730 in 2004 naar 2547 in 2005.

bron:ANBO