De laatste meevaller die ProRail heeft weten te realiseren bij de bouw van de Betuweroute bedraagt à¢?¬ 25 miljoen. De meevaller is o.a. het gevolg van een gunstige afhandeling van claims en meevallende eindafrekeningen bij diverse bouwcontracten. Het saldo aan meevallers in de laatste twee jaar komt hiermee op à¢?¬ 350 miljoen.

Over de volledige looptijd van het project bekeken, brengt dit het saldo aan mee- en tegenvallers op een positief resultaat van à¢?¬ 162 miljoen. Dit valt in de laatste Voortgangsrapportage (nr. 18) over de aanleg van de Betuweroute te lezen.
Het verloop van de kostenontwikkeling tijdens de aanleg van de Betuweroute is gunstig. De reeks aan meevallers resulteren in het volgende financiële beeld.

Scherp aanbesteden, strakke controle
In 1996 kreeg ProRail de opdracht de Betuweroute aan te leggen nadat de Tweede Kamer het Tracà©besluit van de goederenlijn had goedgekeurd. Het budget dat daarvoor beschikbaar werd gesteld, was à¢?¬ 3,744 miljard, op basis van het toen geldende prijspeil. Daarbij werd ook een financiële afwijkingsmarge van 20% acceptabel geacht. De ontwikkeling van de kosten daarna verliep als volgt (in miljoenen):

· Budget tracà©besluit in 1996    à¢?¬ 3.744
· Reguliere inflatiecorrecties    à¢?¬ + 783
· Wijzigingen scope door politieke besluitvorming  à¢?¬  +321
· Stand van zaken 1-7-2005    à¢?¬ 4.848 
· Prognose kosten totale project (inclusief de risico's) à¢?¬ 4.686 
---------------------------------------+
· Voorlopig positief resultaat    à¢?¬    162

De prijsindexering à©n de scopewijzigingen (bijvoorbeeld extra veiligheidsvoorzieningen in de tunnels) zijn niet te beïnvloeden door ProRail als bouwer van de Betuweroute. Wat resteert is het deel waarvoor
ProRail wel verantwoordelijkheid draagt en waar het voorlopig dus een positief resultaat heeft weten te boeken van à¢?¬162 mio.

Bouw ligt op schema
De bouw van de Betuweroute is klaar. Met uitzondering van de veiligheidsinstallaties in de tunnels en een deel van de bovenleidingen is de bouw achter de rug. Op het stuk tussen Sliedrecht en Gorinchem wordt inmiddels volop getest. In 2006 zal dat testen zich over de gehele Betuweroute uitspreiden. De Betuweroute wordt op 1 januari 2007 gebruiksklaar opgeleverd.

bron:Prorail