Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ziet geen reden om haar standpunt te wijzigen ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict, door te pleiten voor een grotere druk op Israël alleen. Het moderamen houdt vast aan het eerder geformuleerde beleid dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing. Als kerk moet onze betrokkenheid er op gericht zijn beide partijen bij elkaar te brengen, aldus het moderamen.

Aanleiding voor de reactie van het moderamen (dagelijks bestuur) is een aantal brieven van met name predikanten met vragen over de betrokkenheid van de Protestantse Kerk bij een recente reis van United Civilians for Peace (UCP) naar Israël en de Palestijnse gebieden. De delegatie stond onder leiding van oud-premier Van Agt, die zich in de media in scherpe bewoordingen heeft uitgelaten over de rol van Israël in het conflict. De Protestantse Kerk is via haar hulporganisatie Kerkinactie betrokken bij UCP.

Volgens het moderamen passen initiatieven als de reizen van UCP binnen het beleid van de Protestantse Kerk, omdat ze het inzicht vergroten in de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. "Daardoor kunnen we als kerk ook zelf onze steun aan initiatieven om partijen dichter bij elkaar te brengen efficiënter inzetten", aldus scriba dr. Bas Plaisier namens het moderamen. "Daarmee maakt de Protestantse Kerk of Kerkinactie zich echter niet automatisch verantwoordelijk voor alle activiteiten van UCP, laat staan voor de uitspraken van delegatieleden", aldus de scriba.

Israël niet isoleren
Uit het beleid van de Protestantse Kerk volgt volgens het moderamen ook dat een boycot van Israël of Israëlische produkten geen geschikt middel is om het Israëlisch-Palestijns conflict op te lossen. "Het is geen oplossing om Israël te isoleren en uit te sluiten. Een boycot leidt tot een verharding die naar ons inzicht geen uitzicht op verzachting van het Israëlisch beleid of een duurzame vrede biedt." Volgens het moderamen kan slechts onderlinge acceptatie en echte dialoog bijdragen aan een oplossing. "De wijze waarop Israëli's en Palestijnen met elkaar omgaan, draagt voor beide partijen grote gevaren in zich. Het wordt duidelijk dat Israël juist zichzelf met het belemmeren van de ontwikkeling van de Palestijnse samenleving in grote problemen brengt. Ook kan de vijandigheid waarmee de Arabische wereld Israël tegemoet treedt en de haat waarmee Palestijnen over Israël spreken uiteindelijk hun eigen ontwikkeling alleen maar belemmeren."

Het standpunt van het moderamen is verwoord in een brief die woensdag 7 september 2005 verstuurd is aan een groep predikanten waarvan dr. A. Polhuis uit Rotterdam de woordvoerder is. Ook andere reacties die bij het moderamen binnenkwamen, zullen in de geest van het verwoorde standpunt beantwoord worden.

bron:PKN