Het moderamen van de Generale Synode heeft een taakgroep ingesteld die de financiële steunverlening gaat behartigen ten behoeve van hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland die in de problemen zijn geraakt doordat een substantieel deel van de gemeente is overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. Sommige van deze gemeenten staan voor vaste lasten (tractementen, kosten kerkelijke gebouwen) die met het verminderde aantal gemeenteleden niet op te brengen zijn. De nu ingestelde taakgroep steunverlening heeft als opdracht verzoeken om steun van deze gemeenten af te handelen.

In een toelichting aan de Kleine Synode op 17 juni gaf synode-scriba dr. Bas Plaisier aan dat de financiële steun bedoeld is om gemeenten in staat te stellen voor bepaalde tijd het hoofd boven water te houden. Hij gaf verder aan dat de middelen voor deze steunverlening geput zullen worden uit fondsen die in het verleden door de Nederlandse Hervormde Kerk zijn ingebracht in de Protestantse Kerk in Nederland.

De taakgroep Steunverlening zal bij de behandeling van aanvragen handelen in nauw overleg met de Commissie voor Bijzondere Zorg, die met deze gemeenten contacten onderhoudt.

bron:PKN