De provincie Groningen is opnieuw veiliger geworden. Die conclusie trekt korpschef mr. Oscar Dros tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Regiopolitie Groningen. In 2005 daalde het aantal aangiftes met vijf procent. Voor het eerst sinds jaren is de bereidheid om aangifte te doen juist gestegen. Op diverse terreinen, zoals woninginbraken en autokraken, nam de geregistreerde criminaliteit af. Een stijgende tendens is er wel rond bedreigingen. Het aantal mishandelingen nam licht toe. Een deel van de provincie is inmiddels ook onder water gezet, daar is het aantal misdrijven tot 0 gedaald.

De hoofdcommissaris stelt in zijn toespraak vast, dat de inzet van buurt- en jeugdagenten en de samenwerking met partners meer en meer vrucht begint af te werpen. Het aantal meldingen over overlast is gereduceerd, de politie krijgt een steeds beter beeld van jongeren die zich op het criminele vlak begeven en er wordt adequater ingegrepen bij huiselijk geweld. Ook veelplegers worden effectief opgespoord en vervolgd.
De regiopolitie Groningen richt in 2006 de focus op:
- Samenwerking met de politieregio’s Drenthe en Fryslân
- Een verbetering van de tevredenheid van de burger
- Een hogere kwaliteit van de opsporing
 Met de buurregio’s wordt in 2006 een begin gemaakt met het onderbrengen van onderdelen bij een gezamenlijk Shared Service Center. Een van de zaken waarmee wordt gestart, is interregionale noodhulp. Dit betekent in de praktijk, dat de politie uit Groningen in de grensstreek van Drenthe en Friesland opereert en omgekeerd. Regiopolitie Groningen wil in 2006 de tevredenheid van de burgers over het contact met de politie vergroten. Daarvoor wordt onder meer een ‘undercover-klant’ ingezet.
Korpschef  Oscar Dros spreekt in zijn nieuwjaarsrede zorg uit over toenemende criminaliteit door rondtrekkende, veelal uit het buitenland afkomstige, criminele groeperingen. De Groninger politie gaat het Politieverdrag Duitsland-Nederland aangrijpen om tot een intensievere samenwerking met Noord-Duitsland te komen. Dit verdrag wordt naar verwachting medio dit jaar rechtsgeldig.
bron:Politie Groningen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular