Er komt een puntensysteem om migranten toe te laten die als zelfstandige in Nederland aan de slag willen. Hierin tellen persoonlijke eigenschappen, ondernemingsplan en de toegevoegde waarde voor Nederland mee. Dit schrijft minister Brinkhorst (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil met puntensysteem de belemmeringen wegnemen voor migranten die als zelfstandige willen werken. Zij kunnen bijdragen aan de Nederlandse innovatiekracht en kenniseconomie. Ook kunnen zij werkgelegenheid creëren. Het systeem moet daarnaast voorkomen dat oneigenlijke kandidaten zich aanmelden.

Punten
In het nieuwe systeem zijn 300 punten te behalen, bijvoorbeeld voor opleiding, ervaring als ondernemer, werkervaring, inkomen, marktpotentie, investeringen en innovatie. Een migrant moet minstens 120 punten scoren om als zelfstandige te worden toegelaten.Er wordt niet meer onderzocht of een Nederlander of een vreemdeling met een geldige verblijfstitel de functie kan vervullen. De zelfstandig werkende migranten verdringen namelijk geen werklozen op de arbeidsmarkt.
Aanvragen
Tussen 2001 en 2005 dienden migranten 599 aanvragen in om toegelaten te worden als zelfstandig ondernemer. Daarvan zijn er 108 ingewilligd. Dat waren vooral Amerikanen, Roemenen en Polen.

Bron: EZ