Voorstellen van de PvdA voor aanpassing van de huidige WAO maken de ingewikkelde WAO-herziening van het kabinet overbodig. Uit een doorrekening door het Centraal Planbureau blijkt dat met aanpassingen van de huidige WAO het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering sterker afneemt dan in de kabinetsplannen. Voor burgers en bedrijven zijn de PvdA voorstellen 1 miljard euro gunstiger dan de kabinetsplannen. De PvdA kiest voor verbetering van het huidige beleid, in plaats van een buitengewoon complex en duur nieuw stelsel. 

PvdA Tweede-Kamerlid Jet Bussemaker verwacht brede steun voor haar voorstellen: 'De PvdA voorstellen zijn socialer, effectiever en goedkoper dan de kabinetsvoorstellen. Ik zou het niet begrijpen als kabinet en coalitie door willen op de ingeslagen weg. Het kabinetsvoorstel zal later een nieuwe Betuwelijn blijken te zijn: duur, niet effectief, en niet uit te leggen aan de burger.'

De PvdA-plannen zorgen er voor dat mensen makkelijker kunnen bijverdienen en dat ook oudere WAO-ers aan de slag komen. De voorstellen zorgen voor betere inkomensbescherming voor volledig arbeidsongeschikten, verbetering van de prikkels om werk te zoeken en verbetering van de kansen om werk te vinden.

Met de PvdA-plannen wordt bestaand beleid verbeterd. De succesvolle wet Poortwachter wordt verder uitgebouwd. De prikkels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten om weer aan het werk te gaan of om aan het werk te blijven, worden verscherpt. Wie als gedeeltelijk arbeidsongeschikte een uitkering ontvangt, krijgt de plicht zich in te spannen om werk te vinden, als zij niet al werken. Ook krijgen zij langer de zekerheid dat ze terug kunnen vallen op hun oorspronkelijke uitkeringshoogte, als ze gaan werken en meer gaan verdienen. Daarnaast vervallen net als in de kabinetsplannen de arbeidsongeschiktheidsklassen onder 35 procent. Het recht op reïntegratie blijft bij de PvdA wel behouden.

De PvdA wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken maken om voormalige en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Werkgevers die meer dan gemiddeld arbeidsgehandicapten in dienst hebben, krijgen een bonus die kan oplopen tot 1100 euro per arbeidsgehandicapte bij arbeidsgehandicapten boven de 55 jaar. Voor arbeidsgehandicapten jonger dan 55 jaar krijgen ze een even hoge premiekorting. Bovendien hoeven werkgevers in de eerste vijf jaar na indiensttreding van een arbeidsongeschikte niet op te draaien voor de loondoorbetaling bij ziekte.

In de PvdA-plannen krijgen volledig arbeidsongeschikten niet langer te maken met een WAO-gat. Hun uitkering begint op 70 procent van hun laatste loon en blijft daarna op dat niveau. Dit vergroot de inkomenszekerheid van volledig arbeidsongeschikten, vooral in sectoren zonder afspraken om het WAO-gat te dichten.

Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door een stelsel met een inkomensverzekering voor volledig arbeidsgeschikten en een werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Het CPB heeft in april berekend dat deze stelselherziening ertoe leidt dat het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering structureel daalt met 69 duizend. De jaarlijkse instroom daalt van 53 duizend naar 43 duizend personen. Toch stijgen de lasten voor burgers en bedrijven met ¼ miljard euro.

Aanpassing van de huidige WAO, zoals de PvdA voorstelt, leidt er volgens het CPB toe dat het aantal mensen met een WAO-uitkering structureel met 115 duizend mensen daalt. Dat is 46 duizend meer dan in de kabinetsvoorstellen. De jaarlijkse instroom daalt niet naar 43 duizend personen, zoals bij het kabinet, maar naar 37 duizend personen. Dit leidt niet tot een kostenstijging van ¼ miljard, maar tot een lastendaling voor burgers en bedrijven van ¾ miljard. Dat is een verschil van 1 miljard euro. Dit creëert voldoende ruimte om de strenge herkeuring van bestaande gevallen, die thans plaatsvindt, ongedaan te maken.

bron:PvdA