De Raad van Kerken in Nederland heeft in zijn vergadering van 9 november jl. adhesie betuigd aan het Handvest van de Aarde (Earth Charter). De Raad voelt zich uitgedaagd door datgene waar het Handvest toe oproept: een overgang maken naar een duurzame mondiale gemeenschap. Het Handvest heeft de afgelopen dagen centraal gestaan tijdens de manifestatie "Vijf jaar Earth Charter" in Amsterdam.

De Raad van Kerken wil de lidkerken stimuleren om met het Handvest aan de slag te gaan. Daartoe heeft de Raad de tekst van het Handvest aan de lidkerken toegestuurd. Zo hoopt de Raad vanuit eigen bronnen en inspiratie een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van het Handvest. Ook heeft de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad recent de brochure Het Handvest van de Aarde: Een uitdaging voor de kerken? uitgegeven.

Nu reeds hebben de verschillende lidkerken van de Raad initiatieven en plannen op het terrein van duurzaamheid. Zo werkt een aantal lidkerken samen aan het zogenoemde Klimaatplan, waarin klimaatverandering en mondiale gerechtigheid op elkaar worden betrokken.

Ook ondertekende de Protestantse Kerk in Nederland begin dit jaar het ´biologisch convenant', dat de verkoop van biologische producten wil stimuleren. De rooms-katholieke bisschoppen hebben plannen voor een bisschoppelijke brief over heelheid van de schepping. En binnen de andere lidkerken lopen eigen initiatieven rond duurzaamheid. Het Handvest kan deze initiatieven nieuw elan geven en hen verbinden met wat elders in de samenleving gebeurt.

bron:RvK