De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de luchtvaart. Volgens alle scenario's blijft de luchtvaart wereldwijd groeien. Er zijn drie mogelijkheden om de luchthavencapaciteit in Nederland daarop af te stemmen: (1) beperking van de groei, (2) groei binnen randvoorwaarden, (3) volgen van de groei zonder restricties.

Het advies van de Raad luidt: 'Met het oog op de economische ontwikkeling van Nederland moet Schiphol kunnen blijven groeien , maar binnen randvoorwaarden en met erkenning van de belangen van de omwonenden.' De Raad adviseert de verantwoordelijke politici die keuze te maken.

Verdere groei is alleen acceptabel als alles in het werk wordt gesteld om de overlast van de vliegtuigen te concentreren en te beperken. De Raad pleit voor een nieuw stelsel van geluidsnormen, voor het (vrijwillig) uitkopen van omwonenden die willen verhuizen en voor het compenseren van de overige omwonenden. Daarbij wil de Raad dat Schiphol duidelijkheid geeft over de overlast. Als overlast een gegeven is, zeg dan waar, wanneer en hoe lang mensen die kunnen verwachten.

Ruimte voor beheerste groei
Met het huidige stelsel van geluidsnormen loopt Schiphol binnen enkele jaren vast, mogelijk al in 2008. De Raad vindt het ongewenst dat Schiphol niet kan doorgroeien, terwijl de capaciteit er wà¨l is en de ernstigste hinder in de afgelopen jaren bovendien is verminderd. Schiphol moet binnen bepaalde randvoorwaarden beheerst verder kunnen groeien. Daarom reikt de Raad ingrediënten aan voor een nieuw stelsel. Dit stelsel moet beter aansluiten bij de overlast zoals omwonenden die ervaren. Zo moet het geluid voortaan worden gemeten en niet zoals nu alleen berekend. Daarnaast moet het stelsel ruimte bieden voor verdere ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaartsector uitdagen tot innovaties die de overlast verder terugdringen.

Schiphol als poort naar de wereld
In een snel globaliserende wereld is Schiphol als toegangspoort van en naar de rest van de wereld een onmisbare troef. Een gevarieerd netwerk van Europese en intercontinentale verbindingen via Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse economie, die immers sterk internationaal georiënteerd is (kennisintensieve dienstverlening, transport en logistiek).

Als Schiphol niet verder mag groeien, zal dit leiden tot concurrentienadeel voor de luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol opereren. Anders dan hun concurrenten, kunnen zij dan geen kostenbesparende schaalvoordelen meer realiseren. Dit zal al snel leiden tot minder (en minder frequente) directe verbindingen vanaf Schiphol. Nederland wordt dan minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen. De Raad adviseert dit risico niet te nemen.

Samenhangende acties voor de korte, middellange en lange termijn
Het adviesrapport van de Raad beveelt verder een samenhangende reeks acties aan voor de korte, middellange en lange termijn, op terreinen als betere capaciteitsbenutting, aanpassing normenstelsel, onderzoek naar uitbreiding van de luchthavencapaciteit op Lelystad, vergroten van de selectiviteit in EU-verband, verder werken aan milieu-efficiënte oplossingen, verbetering van luchtverkeersleidingsprocedures, e.d.

bron:Raad voor VenW