Herbeoordeling van WAO-ers leidde in de periode tussen 2001 en oktober 2004 vaak tot een inkomensdaling. Daarnaast was de kans op werkhervatting gering. In totaal ging slechts 17 procent van alle niet-werkende WAO-ers die geheel of gedeeltelijk werden goedgekeurd, binnen drie jaar na de herbeoordeling aan het werk. Ongeveer een kwart van deze groep verloor dat werk echter weer vrij snel.

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) concludeert dit in een onderzoek naar de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van WAO-ers die na herbeoordeling mà©à©r of zelfs volledig arbeidsgeschikt werden verklaard. Voor de Raad voor Werk en Inkomen is de uitkomst van het onderzoek aanleiding zich te beraden op voorstellen die de reïntegratiemogelijkheden van herbeoordeelde WAO-ers verbeteren. De positie van geheel of gedeeltelijk goedgekeurde WAO-ers staat ook op de agenda van de werktop over arbeidsmarktbeleid, die nog dit najaar plaatsvindt.

Het RWI-onderzoek geeft een integraal beeld van de inkomens- en arbeidsmarktpositie van
herbeoordeelden. Dit komt omdat voor dit onderzoek voor het eerst verschillende
administratieve bestanden (CBS, UWV, CWI en gemeenten) aan elkaar gekoppeld zijn. Het
RWI-onderzoek betreft de periode 2001-2004; dus de periode và³à³r de huidige
herbeoordelingsoperatie, die van 1 oktober 2004 tot en met 2007 plaatsvindt.

Gedeeltelijke of volledige goedkeuring bij herbeoordeling bleek vaak tot inkomensdaling te leiden. Voor de groep niet-werkenden die slechts gedeeltelijk werd goedgekeurd, was de inkomensdaling met gemiddeld 30 tot 45 procent het grootst. Het ging hier relatief vaak om volledig arbeidsongeschikten. Iets minder groot was de inkomensdaling bij
niet-werkenden die volledig werden goedgekeurd: gemiddeld 20 tot 35 procent. Bij
werkenden die volledig werden goedgekeurd, was de inkomensdaling van een vergelijkbare
omvang. De inkomensdaling (van 15 tot 25 procent) was het kleinst voor personen die
werken tijdens de herbeoordeling en slechts gedeeltelijk werden goedgekeurd.

Voor ongeveer de helft van de herbeoordeelden gold dat het inkomensverlies (tijdelijk)
gecompenseerd kon worden door een aanvullende ww- of bijstandsuitkering. Ongeveer de
helft van degenen die gedeeltelijk of volledig werden goedgekeurd en op het moment van de herbeoordeling niet werkten, stroomde door naar een ww-uitkering. Doorstroom naar een bijstandsuitkering vond veel minder vaak plaats. Bij WAO-ers die al gedeeltelijk werkten en die meer of zelfs volledig arbeidsgeschikt werden verklaard, kwam uitbreiding van het aantal werkuren niet of nauwelijks voor.

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de regering over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de reïntegratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI.

bron:RWI