Donderdag heeft de Parlementaire Werkgroep ProRail haar rapport aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. In een reactie namens de Raad van Bestuur ziet Bert Klerk de bevindingen van de parlementaire werkgroep als een erkenning van de complexe en dynamische situatie waarin ProRail en de spoorsector zich begeven. ProRail ziet in het rapport ook een bevestiging van het feit dat ProRail werkt aan verbetering van de juiste onderwerpen.

De werkgroep is in april ingesteld om inzicht te krijgen in het functioneren van ProRail en bestond uit enkele leden van de vaste kamercommissie. Doel was informatie inwinnen in verband met de toekomstige evaluatie van de Concessiewet op basis waarvan ProRail is ingesteld. Er zijn gesprek-ken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten, vervoerders, consumentenorganisaties, aannemers en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ook is gesproken met de voorzitters van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, de heren R. in 't Veld en B. Klerk.

De parlementaire werkgroep herkent de positieve ontwikkelingen die op vele terreinen in gang zijn gezet. Op een aantal constateringen van de werkgroep gaat ProRail in haar reactie op het rapport dieper in omdat die in de komende tijd belangrijke aandachtspunten zijn. Het gaat hierbij om de verbetering van de veiligheid, een betere aansluiting van de prestatie-indicatoren met de processen bij de vervoerders, de verduidelijking van de relatie met de decentrale overheden en de inrichting van professioneel opdrachtgeverschap richting spooraannemers.

In haar reactie wijst de Raad van Bestuur er eveneens op dat de nieuwe Spoorwegwet pas sinds januari 2005 in werking is getreden. Dit is ook het moment waarop ProRail pas als geïntegreerde organisatie is ontstaan. Vooruitlopend op de invoering van de Spoorwegwet zijn al vele ontwikkelingen door ProRail in gang gezet. Deze zullen leiden tot een professionele organisatie die inzicht kan bieden in de staat van de railinfrastructuur en voldoende veilige en betrouwbare treinpaden be-schikbaar stelt. Na jaren van onduidelijkheid over de ordening van de spoorsector en de positie van de spoorbeheerder in het bijzonder, hebben ProRail en haar medewerkers nu een koers waarop wordt gevaren. Er wordt toegewerkt naar volledige outputsturing per 2008. ProRail zal de komende tijd de dialoog met haar omgeving intensief moeten gaan voeren om gezamenlijk maatschappelijk gewenste oplossingen te vinden.
 
bron:Prorail