Gedetineerden die het laatste gedeelte van hun straf doorbrengen buiten een penitentiaire inrichting kunnen voortaan een beroep doen op een bijstandsuitkering. Ook krijgen ze soms recht op andere socialezekerheidsuitkeringen (WAO, ANW, WIA) als ze daar voor hun gevangenschap ook recht op hadden. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om gedetineerden die worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij en net als andere uitkeringsgerechtigden beschikbaar zijn voor werk.

Twee groepen gedetineerden komen in aanmerking voor een uitkering. De eerste groep bestaat uit veelplegers die vallen onder een speciale strafrechtelijke maatregel, de zogenoemde 'ISD capaciteitsplaatsen met een traject'. De veroordeelde zit het grootste deel van zijn straf vast binnen de inrichting. De laatste fase brengt hij daarbuiten door, bijvoorbeeld in de vorm van begeleid wonen of in een verslavingskliniek. De tweede groep bestaat uit gedetineerden die in particuliere opvanghuizen worden ondergebracht. Het betreft hier onder meer de stichtingen Door, Exodus, Moria, Ontmoeting en het Leger des Heils. De stichtingen begeleiden deze (ex)gedetineerden in verschillende fasen toe naar zelfstandig wonen en werken.

Dit jaar krijgen naar schatting 210 gedetineerden een uitkering. Volgend jaar zijn dat er 220. Vanaf 2008 zal hun aantal jaarlijks tot 230 stijgen. De maatregel kost naar schatting 2,76 miljoen euro per jaar. Om de gedetineerden het recht op een uitkering te geven is een wijziging nodig van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid. Het wijzigingsbesluit is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

bron:SZW