De Rechtbank Breda heeft een beroep van het ROC West-Brabant tegen een besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gegrond verklaard. Het ging om de herziening en terugvordering/verrekening, in november 2004, van de op grond van de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs (WEB) vastgestelde rijksbijdragen voor de jaren 2001 - 2003. Een en ander vond plaats naar aanleiding van het "zelfreinigend onderzoek" dat de Minister van OCW had ingesteld in verband met vermeend oneigenlijk gebruik van bekostigingsvoorschriften door onderwijsinstellingen.

Het opleidingscentrum kreeg van OCW een terugvordering tot een bedrag van ruim 300.000 Euro, omdat het opleidingscentrum in 2001 - 2003 in totaal 86 cursisten ten onrechte voor de rijkssubsidie in aanmerking zou hebben gebracht. De Staatssecretaris van OCW beriep zich daarbij op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin staat dat een eenmaal vastgestelde subsidie/rijksbijdrage tot vijf jaar na de vaststelling kan worden herzien en teruggevorderd/verrekend. Naar het oordeel van de Rechtbank is dit niet juist. De WEB stelt dat de Minister van OCW – in een aantal nader omschreven gevallen - slechts één jaar de tijd heeft om correcties aan te brengen, nadat de rijksbijdrage is vastgesteld. In dit concrete geval gaat deze speciale regeling volgens de Rechtbank vóór de algemene regeling in de Awb. De rijksbijdragen worden jaarlijks vastgesteld. De laatste vaststelling dateerde hier van oktober 2003; op het moment van herziening in november 2004 was dus meer dan een jaar verstreken.

De WEB is – mede op basis van de onderzoeken naar oneigenlijk gebruik van bekostigingsvoorschriften – in april 2004 herzien. De Rechtbank leidt uit de parlementaire geschiedenis af dat de wetgever er op dat moment welbewust voor heeft gekozen niet te tornen aan de grotere rechtszekerheid die de WEB – in vergelijking met de Awb – aan onderwijsinstellingen biedt. De Rechtbank heeft het bestreden besluit vernietigd. De Staatssecretaris van OCW zal dit besluit nu volledig moeten heroverwegen.
Bron: Rechtbank Breda