De NVM vordert namens bij haar aangesloten makelaars een verbod op de activiteiten van Zoekallehui-zen.nl (ZAH). De rechter wijst de vordering af. ZAH is een zoekmachine naar het op internet geplaatste aan-bod van te koop staande woningen. De zoekmachine van ZAH doorzoekt internet en neemt van de websites van o.a. makelaars een foto, de adresgegevens, de vraagprijs en 1 à 1,5 regel tekst van de woningom-schrijving over en plaatst deze op haar eigen website. Door middel van deeplinks wordt een bezoeker die belangstelling voor zo’n woning heeft, geleid naar de desbetreffende pagina’s van de makelaars.

De gegevensverzamelingen bij de NVM-makelaars vormen geen beschermde databank in de zin van de Databankenwet. In dit kort geding is niet komen vast te staan dat de aanleg van deze gegevensverzamelin-gen in kwalitatief of kwantitatief een substantiële investering van de NVM-makelaars vergt. Daarom hebben de NVM-makelaars niet de bescherming tegen opvragen en hergebruiken van gegevens in een databank die is neergelegd in art. 2 Databankenwet.

 

ZAH plaatst de foto’s verkleind op haar website. Als aan de foto’s al auteursrechtelijke bescherming toe-komt, is overneming in verkleind formaat geen inbreuk op dat auteursrecht. Door de verkleining gaan de auteursrechtelijk beschermde trekken verloren. De woningomschrijvingen vallen onder de geschriftenbe-scherming van art. 10 lid 1 sub 1 Auteurswet. ZAH neemt een zodanig gering deel van iedere woningom-schrijving op haar website over, dat deze is te beschouwen als een citaat, zoals bedoeld in art. 15a Au-teurswet. De overneming vormt daarom geen auteursrechtinbreuk.
Het plaatsen van deeplinks of hyperlinks naar de websites van de makelaars is geen verveelvoudiging of openbaarmaking en vormt daarom geen auteursrechtinbreuk. Niet ZAH, maar de bezoeker die op de deeplink of hyperlink klikt, roept de webpagina van de makelaar op.
De makelaars hebben op hun website een verklaring opgenomen waarin is vermeld dat zij niet toestaan dat anderen zonder hun toestemming enig materiaal van hun website overnemen of naar hun websites een deeplink of hyperlink aanleggen. Deze verklaringen binden ZAH niet. Omdat de informatie door de make-laars rechtmatig op internet is geplaatst, kunnen zij zich niet meer verzetten tegen verder gebruik van deze informatie dat geen inbreuk op enig auteursrecht of ander recht is. Verder is het plaatsen van deze verkla-ringen op de websites van de makelaars aanbevolen door de NVM. Mede gezien het grote marktaandeel van de bij de NVM aangesloten makelaars maken deze makelaars zich daardoor schuldig aan een onder-ling afgestemde feitelijke gedraging die verboden is op grond van art. 6 Mededingingswet. De gedragingen hebben immers de strekking de mededinging op de markt van informatie over woningaanbod op internet te beperken, omdat daardoor de concurrentie aan Funda door ZAH moeilijker wordt gemaakt.
ZAH handelt tenslotte niet onrechtmatig tegenover de makelaars. ZAH is een zoekmachine en daarom geen concurrent van de makelaars. Voor de bezoeker van ZAH is in een oogopslag duidelijk dat de informatie afkomstig is van de makelaar, waarnaar kan worden gehyper- of gedeeplinkt. Het is niet aannemelijk dat de makelaars door het bestaan van deze zoekmachine schade lijden. Het is niet zo dat ZAH profiteert van of parasiteert op de inspanningen van de makelaars.
De NVM heeft ter zitting aangevoerd dat ZAH op een slordige manier de woningomschrijvingen op haar website overneemt en dat ZAH daardoor onrechtmatig handelt. Het is in strijd met de goede procesorde dat De NVM dit argument pas ter zitting aan de orde heeft gesteld. De rechter heeft dit argument daarom niet onderzocht.
Bron: Rechtbank Arnhem