De lokale politieke partijen zijn op dit moment druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006. In deze verkiezingsprogramma's mag aandacht voor toerisme en vrijetijdsbeleid uiteraard niet ontbreken. De brancheorganisaties HISWA Vereniging, Koninklijk Horeca Nederland en RECRON brengen daarom deze week in een gezamenlijke brief aan de lokale programmacommissies hun belangrijkste speerpunten voor het voetlicht.

De branche zet met haar speerpunten in op aantrekkelijke, toeristische, leefbare gemeenten en een gezond ondernemersklimaat. De sector geeft in haar gemeenschappelijke flyer (zie bijlage) in vijf heldere aandachtspunten aan wat gemeenten zoal kunnen doen om toerisme in hun gemeenten verder te stimuleren en de vrijetijdssector beter te faciliteren:

1. Meer ruimte
Houd als gemeente in bestemmingsplannen rekening met de veranderende behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen en geef ruimte aan uitbreiding en aanpassing van bestaande toeristische bedrijven.

2. Minder regels
Bekijk hoe regelgeving verminderd of vereenvoudigd kan worden en welke vergunningen à©cht noodzakelijk zijn. Heb vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van ondernemers.

3. Lagere lasten
Kijk kritisch naar nut en noodzaak van kleine (sectorspecifieke) belastingen en retributies. Bekijk hierbij de mogelijkheid van afschaffing van bijvoorbeeld toeristenbelasting en vermakelijkheidsretributie en zorg ervoor dat gevraagde leges voor vergunningen niet meer dan kostendekkend zijn.

4. Meer draagvlak
Het bedrijfsleven heeft veel kennis over de sector en de ontwikkelingen. Gebruik deze kennis via periodiek overleg.

5. Effectievere promotie
Beschikbare promotiegelden kunnen efficiënter en effectiever worden ingezet als gemeenten binnen een toeristisch herkenbare regio samenwerken. Het toeristische bedrijfsleven is daarom voorstander van het toeristisch "vermarkten" van herkenbare destinaties door regionale promotie- en marketingbureaus in plaats van door aparte, gemeentelijke promotieorganisaties.

bron:Recron