Het kabinet stemt in met de afspraken over de aanleg van de Tweede Maasvlakte met de bijbehorende natuurcompensatie, de aanleg van 750 hectare natuurgebied en projecten voor leefbaarheid in de regio Rotterdam.

Deze projecten vormen samen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. De kosten van het totale project zijn ruim 3,6 miljard euro. Het kabinet vindt de aanleg van de Tweede Maasvlakte van grote betekenis voor een sterkere internationale concurrentiepositie van Nederland en de toekomst van de Rotterdamse haven.

Het kabinet heeft met de gemeente Rotterdam, stadsregio Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland overeenkomsten gesloten over de verdeling van de kosten, taken, verantwoordelijkheden en risico's.

Instemming
De Rotterdamse gemeenteraad, de provinciale staten van Zuid-Holland en de Tweede Kamer moeten nog met de afspraken instemmen.

De aanleg van de Tweede Maasvlakte kan beginnen als de Planologische Kernbeslissing Plus (PKB-plus) onherroepelijk is vastgesteld. Dat is naar verwachting begin 2008. Het kabinet stuurt de herstelde PKB-plus waarschijnlijk in september 2006 naar de Tweede Kamer.

Bijdragen en verantwoordelijkheden
Uitgangspunt van de overeenkomsten is 'dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de partij die daartoe het beste in staat is'.

Het rijk is verantwoordelijk voor de planologische en politieke randvoorwaarden en levert een grote financiële bijdrage.
Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor de landaanwinning (aanleg Tweede Maasvlakte) en draagt hieraan 2 miljard euro bij. Het rijk stelt hiervoor in totaal 726 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt verspreid over 2011 en 2012 uitgekeerd.
Het rijk financiert de natuurcompensatie die is gekoppeld aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte en voert deze ook uit.
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg van 750 hectare natuur- en recreatiegebied in de Rotterdamse regio. Hiervoor stelt het rijk 139 miljoen euro beschikbaar. Provincie, stadsregio en gemeente dragen samen 36 miljoen euro bij.
De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de serie projecten onder de noemer Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). Voor verbetering van de leefbaarheid in de regio is naar schatting 165 miljoen euro nodig. Het rijk draagt hieraan bij via bestaande subsidies en met een extra bedrag van maximaal 32 miljoen euro. De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de stadregio Rotterdam investeren samen 48 miljoen euro.
Het Havenbedrijf financiert de projecten om het havengebied beter te benutten. Deze leveren een ruimtewinst op van 220 hectare. De kosten zijn maximaal 176 miljoen euro.

Deelneming rijk in Havenbedrijf
Het kabinet laat de deelneming van het rijk in het Havenbedrijf Rotterdam in twee stappen verlopen. Per 1 januari 2006 wordt het rijk voor 50 miljoen euro aandeelhouder, met een stemrecht van 25%.

Nadat er een onomkeerbaar besluit is over de Tweede Maasvlakte, verhoogt het rijk dit bedrag naar 500 miljoen euro. Het aandelenbelang neemt dan toe tot 33,3%.

bron:RVD