De Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee is na de inspraakronde aangepast en aangevuld. Zo blijft het snelvaargebied bij Texel toch open. Ook schrapt het kabinet het verbod op ultralichte vliegtuigjes. Dit staat in het aangepaste deel drie van de Planologische Kernbeslissing (PKB) van de Derde Nota Waddenzee. Uit de inspraakronde blijkt dat er brede steun is voor het belangrijkste doel van de PKB: duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied.

Aanpassingen
Het kabinet heeft de PKB op onder meer de volgende punten veranderd en aangevuld:
Het bestaande snelvaargebied bij Oudeschild (Texel) blijft toch open. Alleen in dit gebied zijn activiteiten als waterskiën en jetskiën toegestaan.
Het verbod op ultralichte vliegtuigjes boven de Waddenzee en de Waddeneilanden is geschrapt. Deze kunnen namelijk aan dezelfde eisen voldoen als andere kleine vliegtuigjes.
Het maximale aantal ligplaatsen voor de recreatievaart gaat omhoog van 4.400 naar 4.600.
De tekst over windturbines is duidelijker: er komen geen windmolens in de Waddenzee.

Het kabinet houdt vast aan het verbod op zeewaartse uitbreiding van havens en bedrijventerreinen. Deze ingrepen leiden tot onacceptabele aantasting van de natuurlijke waarden van de Waddenzee. Landinwaartse uitbreiding is wel toegestaan.
Verdieping Eems
Het kabinet sluit verdere verdieping van de vaargeul van de Eems, richting de Eemshaven, niet op voorhand uit. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen, zoals de scheepvaart voor vloeibaar gas en een energiecentrale bij de Eemshaven.
Planologische kernbeslissing
In de PKB is het ruimtelijke beleid voor het Waddenzeegebied vastgelegd voor de komende tien jaar. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het aangepaste deel 3, komt deel 4 uit. Daarmee gaat de Derde nota Waddenzee officieel in.
Waddenzee
De PKB maakt deel uit van een integraal pakket maatregelen voor de Waddenzee. Hieronder vallen ook voorstellen voor een betere bestuurlijke organisatie, het Waddenfonds, duurzame schelpvisserij en - onder strikte voorwaarden - gaswinning.
Bron: RVD