De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord. Daarin is afgesproken dat de bescherming van de Wet ammoniak en veehouderij zich zal gaan beperken tot de zeer kwetsbare natuurgebieden.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de provincies de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen. De provincies kunnen alleen gebieden aanwijzen die binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS) zijn gelegen. Kwetsbare gebieden die deel uitmaken van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden moeten verplicht worden aangewezen. Bij de overige kwetsbare gebieden dienen de provincies een afweging te maken aan de hand van in de wet genoemde aspecten. Gebieden kleiner dan 50 hectare mogen alleen worden aangewezen als er zeer grote natuurwaarden aanwezig zijn. Daarnaast krijgen melkveebedrijven in de zones rond de zeer kwetsbare gebieden ruimere uitbreidingsmogelijkheden. In beginsel kunnen deze bedrijven groeien tot een omvang van 200 melkkoeien (momenteel is dat 110 melkkoeien). Het wetsvoorstel kan rekenen op brede steun van IPO, VNG en de landbouworganisaties (LTO Noord en ZLTO).

bron:VROM