De overgangsbepaling voor nachtwerk blijft voorlopig gehandhaafd. Volgens deze bepaling mag een werknemer van achttien jaar of ouder, in afwijking van de Arbeidstijdenwet, maximaal twintig maal in vier aaneengesloten weken 's nachts werken. De overgangsbepaling werd tegelijk met de Arbeidstijdenwet ingevoerd op 1 januari 1996 en is alleen van toepassing op de mensen die toen al meer in nachtdienst werkten dan de nieuwe wet toestond. De bepaling zou aanvankelijk gelden tot 1 januari 2006, maar op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ingestemd met verlenging.

Dit kabinetsbesluit is ingegeven door de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet, waaraan het kabinet momenteel werkt. Onder de nieuwe vereenvoudigde arbeids- en rusttijdennormen zullen (net als nu) normen voor nachtarbeid vallen. Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja, in welke vorm de overgangsbepaling voor permanente nachtarbeid in de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet zal blijven bestaan. Om niet vooruit te lopen op die beslissing, ziet het kabinet af van afschaffing van de huidige overgangsbepaling per 1 januari 2006 en blijft deze gelden totdat de nieuwe vereenvoudigde Arbeidstijdenwet in werking treedt.

bron:SZW