Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen voor toezicht en behandeling binnen het tbs-stelsel. Hierdoor kan de behandeling beter op de individuele tbs'er worden afgestemd. De opzet van het huidige tbs-stelsel blijft bestaan. Dat staat in de reactie van het kabinet op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie tbs.

De commissie werd ingesteld na een aantal ernstige incidenten met tbs'ers die zich op proefverlof schuldig maakten aan ontvoering en verkrachting. Volgens de commissie is het huidige verlofbeleid goed en moeten tbs'ers de kans houden om in de samenleving terug te keren. Wel moeten de voorwaarden voor proefverlof worden aangescherpt.

Behoud huidige stelsel
Het kabinet schrijft dat de opzet van het huidige tbs-stelsel blijft bestaan. Tbs moet zijn gericht op terugkeer in de samenleving. Ook in de toekomst mag de tbs-maatregel alleen worden verlengd als het recidiverisico onaanvaardbaar hoog blijft. Als het risico op herhaling afneemt, kunnen ander vormen van zorg worden ingezet.

Het kabinet gaat in de begroting van 2007 voorstellen doen voor verdere capaciteitsuitbreiding binnen de tbs.

Meer differentiatie
Het kabinet wil dat de toezicht- en behandelprogramma's nog beter op de individuele tbs'er worden afgestemd. Zo gaat het ministerie van Justitie onderzoeken op welke manier bepaalde tbs'ers na hun behandeling langer in de gaten kunnen worden gehouden. De commissie constateert dat niet alle tbs'ers met een blijvend hoog recidiverisico op een streng beveiligde longstay-afdeling hoeven te verblijven. Het kabinet bekijkt daarom of zij ook op speciale afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen of penitentiaire inrichtingen kunnen worden geplaatst.

Tbs-klinieken moeten gespecialiseerde afdelingen kunnen opzetten, bijvoorbeeld voor psychotici, verslaafden of verstandelijk gehandicapten. Uitgangspunt blijft wel dat elke kliniek elk type patiënt kan behandelen. Dit is nodig om wachtlijsten te voorkomen.
Verder laat het kabinet meer onderzoek doen naar risicotaxatie-instrumenten. Deze zijn belangrijk bij de afweging of een tbs'er verlof kan krijgen.

Ook komt er een uitgebreid en meerjarig onderzoek naar de effectiviteit van tbs-behandelingen en de factoren die risico verklaren. Dit moet ertoe leiden dat in de toekomst alleen nog behandelingen worden gefinancierd waarvan de effectiviteit vaststaat.

Plan van aanpak
Het kabinet komt in het najaar van 2006 met een plan van aanpak, waarin de aanbevelingen van de commissie worden uitgewerkt. Daarin staan ook de financiële gevolgen voor de begroting van 2007.

bron:MinJus