De Regieraad Bouw lanceert het 'Vernieuwingsoffensief Bouw', een bouwbrede aanpak om de noodzakelijke vernieuwingen op gang te brengen, de verhoudingen te normaliseren en het onderlinge vertrouwen te herstellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de opdracht die de Regieraad Bouw vorig jaar van de ministers van EZ, VROM en V&W heeft meegekregen.

De Regieraad bestempelt 2005/2006 als 'Het Jaar van de Fundamenten', waarin de basis moet worden gelegd voor de vernieuwingsslag die de bouwsector de komende jaren dient te maken. Vervolgens wordt 2006/2007 'Het Jaar van de Professionalisering', zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. De activiteiten van de Regieraad worden afgerond in 2007/2008 met 'Het Jaar van de Samenwerking'. Dat symboliseert de nagestreefde cultuurverandering, waarbij machtsdenken en wantrouwen plaats maken voor partnership en kennis delen.

Het Vernieuwingsoffensief richt zich op alle betrokkenen in de bouwketen: publieke en private opdrachtgevers, raadgevend ingenieurs, architecten, bouwondernemers,
onderaannemers en toeleveranciers. Ook belanghebbenden, zoals overheden, politiek,
onderwijsinstellingen en kennisinstituten, zullen er aanknopingspunten in vinden.

De Regieraad heeft een werkprogramma 2005-2008 opgesteld dat bestaat uit zeven dossiers: cultuur en integriteit, ketenintegratie, professioneel opdrachtgeverschap, professioneel opdrachtnemerschap, regelgeving, onderwijs en kenniscentra. Hierin zijn alle doelstellingen en actielijnen voor de komende drie jaar vastgelegd. Omdat het praktisch onuitvoerbaar is alle ambities tegelijkertijd te realiseren, is besloten voor 2005/2006 tien prioriteiten te bepalen. Daarbij gaat het om de volgende doelstellingen:

Het bevorderen van professionaliteit bij opdrachtgevers door:
- ontwikkelen van een strategische visie op inkopen en aanbesteden;
- oriëntatie op de eindgebruiker, levensduurkosten en innovatie; concurrentie richten op kwaliteit-prijsverhouding.

Het bevorderen van professionaliteit bij opdrachtnemers door:
- stimuleren strategisch ondernemingsplan bij MKB-bedrijven;
- bevorderen klantgerichtheid, met name in de woningbouw.

De overige prioriteiten zijn:
- bredere verspreiding gedragscode;
- transparantie in het aanbestedings- en bouwproces;
- aanbestedingswet dient innovatie te stimuleren;
- vernieuwingen verankeren in bouwopleidingen;
- vertrouwen herstellen via publiek debat.

Ter ondersteuning van deze doelstellingen zal de Regieraad Bouw onder meer een advies uitbrengen over de nieuwe Aanbestedingswet, een publiek debat organiseren tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, richtlijnen, modellen en methoden ontwikkelen en sleutelpublicaties publiceren. Verder zullen kansrijke vernieuwingsinitiatieven en succesvolle voorbeeldprojecten in de schijnwerper worden geplaatst. Door de activiteiten van koplopers zichtbaar te maken, kunnen volgers en het grote peloton daar lering uit trekken. Daartoe wordt momenteel een
database ingericht die via de website van Regieraad toegankelijk is.

De Regieraad heeft vooral een initiërende, katalyserende en stimulerende rol.
Partijen in de bouwketen zullen zà¨lf in beweging moeten komen om de gewenste
cultuuromslag te bewerkstelligen. Inmiddels heeft de Regieraad een 20-tal koepel- en brancheorganisaties geïdentificeerd die daarin het voortouw zouden moeten nemen. Met deze organisaties wil de Regieraad zogeheten Vernieuwingsakkoorden sluiten. Hierin worden afspraken over doelstellingen, inspanningsverplichtingen en in 2008 te bereiken streefwaarden schriftelijk vastgelegd. Op deze manier wil de Regieraad zeker stellen dat de noodzakelijke vernieuwingen tot in de haarvaten van de bouwwereld doordringen.

Omdat een complete cultuuromslag binnen een zo omvangrijke en gefragmenteerde bedrijfstak als de bouw niet in drie jaar is te realiseren, kiest de Regieraad ervoor een aantal welgekozen en onomkeerbare processen op gang te brengen. De betrokken koepel- en brancheorganisaties worden geacht die processen voort te zetten nadat de Regieraad in 2008 is ontbonden.

De Vernieuwingsakkoorden geven een 'top down'-invulling vanuit branches aan de door de Regieraad gekozen vernieuwingsstrategie. Om successen te boeken zijn 'bottom up'-initiatieven vanuit de basis minstens zo belangrijk. Zulke initiatieven worden op verschillende manieren gestimuleerd. Zo beschikt de Regieraad over de werkgroepen Grond-, Weg- en Waterbouw, Utiliteitsbouw en Woningbouw, die hun eigen werkplannen hebben opgesteld. Rekening houdend met de specifieke problematiek van deze drie deelsectoren, gaan de werkgroepen met praktijkgerichte acties vorm geven aan vernieuwingsconcepten. Daarnaast steunt de Regieraad plannen om in alle delen van het land regionale regieraden op te richten. Omdat die dichter bij bedrijven en instanties staan dan de landelijke
Regieraad, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen tussen marktpartijen.

De bouw van de toekomst zal voor een belangrijk deel ook worden gevormd door de jongere generatie. Sinds enige tijd hebben zij zich verenigd in De NieuwBouw, een netwerk voor jonge professionals uit alle geledingen van de bouwketen. Met groot enthousiasme dragen zij in hun eigen omgeving de noodzaak tot veranderingen uit. De Regieraad Bouw beschouwt De NieuwBouw nadrukkelijk als een bondgenoot in het Vernieuwingsoffensief.

Een andere krachtige partner is PSIBouw, het netwerk van vernieuwers in de bouw. De missies van de Regieraad en PSIBouw liggen in elkaars verlengde. Als mobilisator van de bouwkennisinfrastructuur, vormt PSIBouw een essentieel onderdeel van de vernieuwingsstrategie die de Regieraad voor ogen heeft. In uitvoerende zin verleent PSIBouw alle medewerking aan het realiseren van de doelstellingen van de Regieraad.

Het Vernieuwingsoffensief Bouw wordt geplant in een vruchtbare voedingsbodem. De Regieraad bereiken talloze signalen vanuit de bouwketen dat allerlei partijen in de praktijk al begonnen zijn met het in gang zetten van een breed scala aan vernieuwingen. Andere partijen hebben inmiddels aangegeven dat ook zij mee willen op het vernieuwingspad. Dat geeft de Regieraad het vertrouwen dat een cultuuromslag in de bouw ook daadwerkelijk tot stand zal komen.

bron:Regieraad Bouw