De reikwijdte van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) wordt uitgebreid met het onderwerp wonen. Door deze wijziging wordt de aanbieder van een woning verplicht om geen ongerechtvaardigd onderscheid te maken. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Ross van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer daarmee ingestemd.

De uitbreiding van de WGBH/CZ met wonen verbetert de rechtsbescherming van mensen met een handicap of een chronische ziekte. Mensen met een handicap kunnen op het terrein van wonen nu alleen een beroep doen op de non-discriminatiebepalingen die in internationale verdragen en in artikel 1 van de Grondwet staan. De WGBH/CZ geeft nu de nadere normering aan. Ook kan de burger met deze wetswijziging het oordeel vragen van de Commissie gelijke behandeling.

Bij de behandeling van de WGBH/CZ, die op 1 december 2003 in werking is getreden, zijn diverse moties aangenomen waarin op uitbreiding van de wet is aangedrongen met andere terreinen, waaronder wonen. De huidige wet heeft betrekking op de terreinen arbeid en beroepsonderwijs, later volgt nog het openbaar vervoer. Het kabinet heeft eerder aangegeven de uitbreiding met onderwerpen à©à©n voor à©à©n onder de werking van de wet te brengen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:RVD