Minister Remkes en de ambtenarenbonden ABVAKABO FNV, het Ambtenarencentrum, CNV Publieke Zaak en de CMHF hebben woensdagavond een onderhandelaarakkoord bereikt over een CAO voor de bijna 120.000 rijksambtenaren. De CAO loopt van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006.

Vanaf 2005 wordt de bestaande procentuele eindejaarsuitkering (nu 0,8%) structureel verdubbeld tot 1,6%. De verhoging met 0,8% over 2005 wordt in februari 2006 uitbetaald.

Per 1 januari 2006 worden alle loonschalen met structureel 2% verhoogd.

De nominale eindejaarsuitkering wordt structureel verdubbeld van 550 naar 1100 euro; alleen voor 2006 is sprake van een iets lager bedrag, namelijk 1000 euro. Ook voor partners en gepensioneerden zijn voor 2006 afspraken gemaakt. Deze afspraken hangen samen met het nieuwe zorgstelsel en het vervallen van de huidige ziektekostenregelingen. De eindejaarsuitkering (nominaal en procentueel) wordt voortaan in de maand november uitgekeerd.

In de CAO is een afspraak opgenomen voor de extra zware functies, met name in gevangenissen. Daarbij zal worden geïnvesteerd in het loopbaanbeleid en de gezondheid van betrokken medewerkers. Tegelijkertijd zal de leeftijd waarop betrokkenen met functioneel leeftijdsontslag gaan, worden verhoogd. Dit gaat gepaard met een goede overgangsregeling voor 40+ers.

In de CAO wordt de huidige kinderopvangregeling voor rijksambtenaren tot en met 2007 zonder verslechtering voortgezet. Daarna zal in 3 jaar een afbouw plaatsvinden tot een niveau waarna de werkgever een zesde deel zal vergoeden van de relevante kosten.

Ook zijn afspraken gemaakt over intensivering van een modern arbeidsmarktbeleid voor de sector Rijk. Er zal een Arbeidsmarktconvenant worden opgesteld en er worden individuele rechten, plichten en faciliteiten geformuleerd.

bron:BZK