De omzet van Connexxion kwam het eerste halfjaar van 2005 28 miljoen euro lager uit dan in de vergelijkbare periode van 2004, als gevolg van het verloren gaan van twee openbaar vervoerconcessies en het Traxx contract. Het stemt tot tevredenheid dat de onderneming het verlies aan inkomsten goeddeels heeft weten op te vangen door voortgaande verbeteringen van efficiency en kostenbesparingsprogramma's. Het bedrijfsresultaat daalde met 14 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. Deze daling is voornamelijk veroorzaakt door de prijsstijging van de dieselolie (5 miljoen euro) en een
reorganisatievoorziening voor Techno Service Nederland (8 miljoen euro)

Resultaat

De omzet liep terug met 28,3 miljoen euro van 465,3 miljoen euro naar 437 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde van 28,6 miljoen euro naar 4,4 miljoen euro. De nettowinst daalde naar 10,6 miljoen euro vergeleken met 18,1 miljoen euro (inclusief aandeel derden) in de eerste helft van 2004. Deze resultaten zijn in lijn met de door de Groepsdirectie uitgesproken verwachtingen voor 2005.

Dieselprijs

De vervoersbedrijven van Connexxion verbruiken ruim 90 miljoen liter dieselolie per jaar. Per cent prijsstijging per liter gaan de kosten van de onderneming derhalve circa 1 miljoen euro per jaar omhoog. Het effect voor 2005 is inmiddels opgelopen tot tenminste circa 10 miljoen euro op jaarbasis, terwijl bij een gelijkblijvend volume op basis van het huidige prijsniveau het effect voor 2006 minimaal het dubbele zal bedragen. Anders dan in vergelijkbare sectoren heeft de onderneming geen enkele mogelijkheid deze onevenredig grote prijsstijging te compenseren. De branche heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat opgeroepen compensatiemaatregelen te nemen, aangezien de hiervoor bedoelde algemene indexering ernstig tekort schiet.

Techno Sevice Nederland (TSN)

In de eerste helft van het jaar is, als gevolg van de gewonnen concessies, weer
substantieel geïnvesteerd in nieuw materieel. In totaal zijn 333 nieuwe bussen
ingestroomd, terwijl 258 in bestelling zijn genomen. De gemiddelde leeftijd van de bussen is inmiddels afgenomen tot circa vijf jaar. De drastische vernieuwing van het wagenpark heeft ook grote gevolgen voor TSN. Een lagere gemiddelde leeftijd van het wagenpark resulteert in minder onderhoudswerk, niet alleen voor de divisie Openbaar Vervoer van Connexxion maar ook voor klanten buiten de Groep voor wie hetzelfde geldt. TSN heeft niet tijdig op deze razendsnelle verandering ingespeeld. Een reorganisatieplan dat is gericht op efficiencyverbeteringen en vraag en aanbod meer in overeenstemming met elkaar moet brengen, is inmiddels in gang gezet; het zal in 2006 volledig effect sorteren. In de verslagperiode is hiertoe een voorziening getroffen van 8 miljoen euro.

Concessies

In het eerste halfjaar zijn op het gebied van openbaar vervoer vier concessies na openbare aanbesteding definitief gegund aan Connexxion Openbaar Vervoer.
Van vijf concessies in Noord-Brabant zijn twee voorlopig gegund aan Connexxion Openbaar Vervoer en een aan Hermes Groep. Geen van deze laatstgenoemde concessies was tot dusver in het bezit van Connexxion of Hermes. De concessie Waterland, momenteel van Connexxion, is voorlopig gegund aan een andere vervoerder. Bij Connexxion Taxi Services hielden verlies en winst bij aanbestedingen elkaar in evenwicht, maar de effecten van de in 2004 verloren concessie Traxx werkten in de verslagperiode door.

Operational excellence

Connexxion is onverminderd doorgegaan met verbeteringen van efficiency en het verder professionaliseren van de organisatie, waaruit ook kostenbesparingen voortvloeien. Deze konden het verlies van omzet en marge goeddeels compenseren. Er wordt thans een plan opgesteld waarin een versnelde stroomlijning en verdere invulling van operational excellence centraal staat. Met de uitvoering daarvan zal naar verwachting nog in 2005 een aanvang worden gemaakt.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen van informatievoorzieningen voor de reiziger, in de bus, op de halte en via internet. Met een vertraging van enkele maanden is de proef, vooruitlopend op de landelijke invoering, in september geïntensiveerd

IFRS

De halfjaarcijfers zijn door Connexxion vrijwillig opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) welke in de EU van kracht zijn voor tussentijdse financiële overzichten. Voor een verdere toelichting en de impact van deze overgang op het vermogen en het resultaat wordt verwezen naar de financiële bijlage van dit halfjaarbericht.

Vooruitzichten

De onderneming heeft door efficiencyverbeteringen en kostenbesparingsprogramma's verlies van omzet en marge goeddeels gecompenseerd. Desondanks handhaaft de Groepsdirectie de eerder uitgesproken verwachting voor 2005 van een fors lager resultaat, als gevolg van de hogere prijs van dieselolie en de reorganisatievoorziening voor TSN.

bron:Connexxion