Burgers en bestuurders kunnen voortaan op internet zien hoe hun gemeente scoort op het gebied van de bijstand. Hoeveel mensen krijgen een uitkering? Hoe groot is de kans dat ze werk vinden? Komt er veel fraude voor? En hoe zijn die resultaten in vergelijking met andere gemeenten?

Deze informatieve innovatie wordt vandaag in gebruik genomen door staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In Schiedam presenteert hij de 'kernkaart werk en bijstand.'

De kernkaart is een informatiebron op internet met kerngegevens over werk en bijstand van alle gemeenten in ons land. Per gemeente wordt onder meer in kaart gebracht hoeveel werkzoekenden er zijn, hoeveel mensen een bijstandsuitkering krijgen, hoeveel er aan bijzondere bijstand wordt betaald en hoeveel de gemeente jaarlijks tekort komt of overhoudt van het budget dat het rijk verschaft. Al die cijfers kunnen worden vergeleken met de cijfers van andere gemeenten, zodat in à©à©n oogopslag is te zien hoe een gemeente scoort in vergelijking met andere gemeenten.

Een belangrijk doel van de kernkaart is om gemeentebestuurders en raadsleden inzicht te geven in de resultaten van het gemeentelijke bijstandsbeleid. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet de kernkaart dan ook nadrukkelijk als een instrument ter ondersteuning van gemeentebestuur enerzijds en gemeenteraad anderzijds. Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand, op 1 januari 2004, zijn de gemeenten (financieel) verantwoordelijk voor de bijstand en is het de taak van de gemeenteraad om de hoofdlijnen van het beleid te bepalen en te controleren of het beleid doeltreffend wordt uitgevoerd.

Het scorebord voor de bijstand is in werking te stellen door de naam van een gemeente in te tikken. Dan komen alle beschikbare gegevens over die gemeente op het scherm.
Die gegevens worden automatisch vergeleken met de gegevens van gemeenten van vergelijkbare grootte. Het is ook mogelijk om naar eigen keuze een vergelijking met andere gemeenten te maken. De verschillen worden meestal in procenten getoond.

De nieuwe informatiebron levert voornamelijk gegevens die, via het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van de gemeenten zelf afkomstig zijn. De cijfers, die nu voor het belangrijkste deel over 2004 gaan, zullen jaarlijks worden geactualiseerd. Er is gekozen voor het gebruik van bestaand cijfermateriaal, omdat het verzamelen van nieuwe gegevens tot extra administratieve lasten voor de gemeenten zou hebben geleid

bron:SZW