Het Rijk richt per 1-1-2006 een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) op. Dit staat in een brief van minister Zalm (Financiën) en minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer. De oprichting van het GOB is à©à©n van de stappen die het kabinet wil zetten naar een modern en doelmatig vermogensbeheer en een beter georganiseerd optreden in gebiedsprojecten.

Het GOB gaat werken aan complexe multidepartementale gebiedsprojecten en gaat op bedrijfseconomische grondslag aan de slag voor een beter maatschappelijk resultaat. Ook is besloten tot fuseren van een deel van de dienst Domeinen (Onroerende Zaken) en de Dienst Landelijk Gebied.

Een en ander leidt tot een interdepartementaal Beleidsonderzoek naar verdere samenwerkingsmogelijkheden en de herijking van het activabeleid. Het GOB treedt binnen het Rijk op als manager van een project. Het ontwikkelingsbedrijf
krijgt de ruimte en de instrumenten om sneller kansen te benutten. Ook bestaat de
mogelijkheid om risicodragend deel te nemen aan projecten met andere publieke en private partners. Het GOB zal bij gebiedsontwikkelingen als partner optreden zonder dat zij de regierol van andere partijen overneemt. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan de Nota Ruimte.

Het GOB werkt in opdracht van de beleidsdepartementen en wordt ondergebracht bij het ministerie van VROM. Waar mogelijk schakelt het GOB als gedelegeerd opdrachtgever de expertise in van de departementale vastgoeddiensten. Daarnaast kunnen departementale vastgoeddiensten, (gezamenlijke) beleidsdirecties, en andere overheden het GOB inschakelen voor advies en bijstand. Inzet van het GOB wordt bij voorrang onderzocht voor Valkenburg, Ede-Oost en Moerdijkse Hoek.

bron:MinFin