Het aantal klachten dat de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond in 2005 bereikte was hoger dan vorig jaar. Ook het aantal voorvallen dat klachten tot gevolg had steeg dit jaar. Dit jaar werden ruim 8300 voorvallen geregistreerd. Over deze voorvallen werden gemiddeld 2,8 klachten ingediend. Het toegenomen klachtenaantal is vooral te verklaren door de stijging van vliegtuigklachten. Ook hebben enkele incidenten, soms buiten het Rijnmondgebied, geleid tot een groot aantal gemelde klachten. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Milieuklachten in Rijnmond'. De gegevens over het jaar 2005'

In het jaar 2005 dienden de inwoners ruim 23.000 klachten in bij de milieuklachtentelefoon van de meldkamer. In het jaar ervoor behandelde de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ongeveer 18.500 klachten. Enkele grote incidenten hebben een klachtengolf tot gevolg gehad. Door de stroomstoring op 14 juli in Rotterdam Hoogvliet traden bij Shell Pernis storingen op. Dit voorval alleen al had ongeveer 500 klachten tot gevolg. De stijging in het klachtenaantal is tevens te verklaren door het toegenomen aantal vliegtuigklachten. Melders van vliegtuigklachten klagen over het algemeen frequenter. Het gemiddeld aantal klachten per klager in de afgelopen vier jaar is dan ook gestegen van 2,1 van 2,6.
Grote industrie veroorzaakt minder stankklachten
Het aantal stankklachten is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar werden bijna 6500 stankklachten ingediend. In het jaar ervoor waren dat er 5900. Opmerkelijk is dat het aantal stankklachten dat veroorzaakt werd door de grote industrie blijft dalen. Veel stankbronnen zijn in de afgelopen jaren gesaneerd en ook het aantal stankincidenten bij de grote industrie is dit jaar verder afgenomen (van ruim 900 voorvallen in 2004 tot 850 voorvallen in 2005). De DCMR schrijft deze ontwikkeling deels toe aan het goede werk van Deltalinqs University, waarin bedrijven sinds 2001 samenwerken om incidenten te voorkomen. Het gestegen aantal stankklachten geeft wel aanleiding om in de komende periode extra aandacht te geven aan de veroorzakers. De aandacht zal uitgaan naar de notoire overtreders van milieuregels. Ook het milieubeleid kent zijn veelplegers en die zullen met prioriteit worden aangepakt. Stofklachten Hoewel het aantal stofklachten dit jaar toenam van 150 naar bijna 950 klachten, is dit grotendeels te verklaren door de brand in een opslagloods in Middelharnis. De DCMR ontving over dit incident bijna 700 klachten over neerdalende verbrande papiersnippers.
Klagen via internet
Het aantal klachten dat dit jaar via het internet werd ingediend, is toegenomen. In 2005 kwamen via internet rond de 6900 klachten binnen. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2004. Vooral het aantal vliegtuigklachten dat via het internet werd gemeld, is gestegen. Ruim 80% van de internetklachten heeft betrekking op vliegtuigklachten, in 2004 was dit 65%. In het afgelopen jaar is 30% van de klachten via internet gemeld, vorig jaar was dit nog 16%. Ook bij klachtengolven steeg het aantal meldingen per internet. Relatief veel mensen weten bij deze golven de meldkamer te bereiken via het internet. Een positieve ontwikkeling gezien de overbelaste telefoonlijnen van de meldkamer gedurende klachtengolven.
Lawaaiklachten/Vliegtuiggeluid- toename
Het aantal lawaaiklachten is dit jaar, na een forse stijging in 2004, opnieuw sterk gestegen. In 2005 werden 14.300 lawaaiklachten ingediend: zo’n 61% van het totale aantal klachten. In 2004 bedroeg dit percentage 62%. Het aantal klachten over vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport is de hoofdoorzaak van deze toename. Vorig jaar werden ruim 7100 vliegtuigklachten ingediend. In 2005 behandelde de meldkamer ruim 9500 vliegtuigklachten. De cijfers wijzen uit dat een kleine groep klagers verantwoordelijk is voor bijna de helft van het aantal klachten. Als de frequente klagers in zowel 2004 als 2005 niet meegerekend zouden worden, dan zou het aantal klachten gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. Gezien het aantal vliegtuigbewegingen was ook een daling van het klachtenaantal te verwachten. Het totaal aantal vliegtuigbewegingen op Rotterdam Airport is licht gestegen, de grote luchtvaart (meer dan 6 ton) echter, is met 1.700 vliegtuigbewegingen gedaald. Het aantal klagers over vliegtuiggeluid is ook een graadmeter om de hinderbeleving in de omgeving in kaart te brengen; er zijn 300 klagers minder dan in 2004. De DCMR geeft klachten over vliegtuigen door aan de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (commissie 28). In deze commissie wordt beleid voor Rotterdam Airport voorbereid. De DCMR is adviseur van deze commissie en presenteert ieder kwartaal een uitgebreide rapportage aan de commissie. Ook bleek dat vliegtuigen zich in de meeste gevallen aan de regels over aanvliegroutes en aankomst-en vertrektijden houden. Ook het aantal klachten over de horeca is toegenomen. De gemeente Rotterdam heeft besloten grote prioriteit aan horecaoverlast toe te kennen en heeft de DCMR opdracht gegeven de controles te gaan uitvoeren. Dit omdat de politie door andere prioriteiten onvoldoende aan het terugdringen van horecaoverlast toekwam. Een positieve ontwikkeling is dat het vervoerlawaai een afname laat zien. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft maatregelen aan de spoorbaan ter hoogte van de Calandbrug bij Rozenburg getroffen. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal klachten van 187 klachten in 2004 tot 50 klachten in 2005.
Grote incidenten
Bij incidenten van enige omvang (bijvoorbeeld branden of incidenten met mogelijk gevaar voor de omgeving) moeten bedrijven een zogenaamde CIN-melding doen aan het Centraal Incidentennummer (CIN). Het aantal CIN-meldingen dit jaar is gedaald, van 248 naar 214 meldingen. Dit jaar waren er, net als vorig jaar, 14 grote incidenten. Enkele incidenten hadden honderden klachten tot gevolg:

Over Shell Pernis kwamen op 14 juli maar liefst 481 klachten binnen. ‘s Morgens was er een grote stroomstoring bij Eneco in Hoogvliet. Hierdoor traden op het bedrijventerrein van Shell Pernis grote storingen op. Door deze storing viel de stoomvoorziening en de instrumentenlucht in de fabrieken weg en was het niet mogelijk de fabrieken weer op te starten. Het incident bracht gedurende lange tijd roetende fakkels met zich mee. De meeste mensen klaagden dan ook over de roetende fakkels en gevoelens van onveiligheid. 481 inwoners uit Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse, Hoogvliet en Pernis dienden hun klacht in via de meldkamer van de DCMR.
Bij Total Fina in Antwerpen scheurde op 26 oktober een olietank in de Antwerpse haven. Er stond die dag een zuidelijke wind. De meldkamer ontving op deze dag 340 stankklachten uit Numansdorp, Maasdam, ’s Gravendeel, Capelle aan den IJssel, Papendrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam over olie-of petroleumlucht.

Op donderdag 8 september brak brand uit in een grote opslagloods in Middelharnis. In de loods met zo’n 10.000 vierkante meter opslagruimte lag voornamelijk hout, oud papier en voedselwaren. Er kwam veel rook en witte snippers vrij. De snippers bestaan uit as en verbrand papier die neerkwamen in het Rijnmondgebied. De DCMR ontving 684 klachten over deze brand.
Het nut van klagen
Klagen over milieuoverlast heeft zin. Klachten vormen een belangrijke informatiebron om de overlast in het gebied aan te kunnen pakken. Zo kan de DCMR maatregelen treffen om de bron van de overlast aan te pakken. Vaak wordt samen met het bedrijf beoordeeld welke acties het bedrijf moet ondernemen om de oorzaak van de klacht weg te nemen. Uiteindelijk helpt de informatie van de klager om maatregelen te kunnen nemen en zo de bevolking en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van een ongewoon voorval. Klachten kunnen 24 uur per dag via de telefoon en het internet worden ingediend.
Informatie over een klacht
De DCMR neemt elke klacht serieus. Hierbij hoort ook dat na onderzoek zoveel mogelijk klagers worden geïnformeerd over de afloop van de genomen acties naar aanleiding van een klacht. Bij individuele klachten nemen medewerkers van de DCMR doorgaans contact op met mensen die hebben geklaagd. Als er meer dan dertig klachten over een voorval binnenkomen, maakt de DCMR een persbericht om zodoende de bewoners op de hoogte te houden. Daarnaast plaatst de DCMR wekelijks een bericht in de Maasstadweekbladen waarin wordt ingegaan op de achtergrond bij bepaalde klachten. De meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer (010) 4733333 of via www.dcmr.nl/milieuklacht.
bron:DCMR