Het voorstel voor de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer schiet ernstig tekort als het gaat om de beperking van de risico's verbonden aan invoering en gebruik van een dergelijk nummer. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is niet gekant tegen een Burgerservicenummer (BSN) als zodanig, maar vraagt in zijn brief van 25 oktober 2005 de Tweede Kamer aandacht voor de belangen van de individuele burger.

De redenering dat een burger altijd baat heeft bij een efficiënte overheid en dus bij een algemeen registratienummer, miskent de verstrekkende gevolgen van de introductie van het Burgerservicenummer. Het Burgerservicenummer is bovenal nuttig voor de overheid, terwijl de risico's voor de burger onvoldoende onderkend of bestreden worden:

-´Fouten in de computer' kunnen zich via het BSN veel sneller verspreiden;
- Er is geen regeling voor het informeren van de burger over substantiële fouten bij   de verwerking van zijn gegevens;
- De individuele burger zal grote moeite hebben om fouten te laten corrigeren en heeft   geen ´loket' voor eventuele problemen;
- Ongeoorloofde informatieverzameling door overheden wordt vergemakkelijkt;

Identiteitsfraude zal toenemen.
Het CBP erkent ten volle dat een algemeen registratienummer van burgers met het oog op een slagvaardiger overheid en het verminderen van administratieve lasten voordelen heeft. Eenduidige identificatie van burgers en hergebruik van basisgegevens kan ook dienstig zijn aan de bescherming van persoonsgegevens. Het CBP acht het daarom van groot belang voor de burger, de bescherming van diens persoonsgegevens en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de invoering van het Burgerservicenummer, dat duidelijk wettelijk geregeld wordt:
Onder welke voorwaarden het BSN gebruikt mag worden;

Welke overheidsinstanties (en eventueel bedrijven) gebruik mogen maken van het BSN;

Dat vastgestelde vergissingen en fouten aan de burger gemeld worden;

Dat er een effectieve ombudsfunctie voor de burger komt;

Dat er eisen worden gesteld aan de ICT-beveiliging van bestanden, die gebruik maken van het BSN.

bron:CBP