De afgelopen weken zijn regelmatig berichten verschenen over CAO-afspraken naar aanleiding van het gewijzigde fiscale regime voor VUT en prepensioen. In veel van die afspraken wordt de bestaande VUT- of prepensioenregeling voor 55-plussers gecontinueerd, conform het fiscale overgangsregime van de Wet VUT, Prepensioen en Levensloop (Wet VPL). Daarbij worden de eventuele gevolgen ten aanzien van leeftijdsdiscriminatie vaak onderschat.

Leeftijdsdiscriminatie
Sinds 1 mei 2004 geldt de 'Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid'. (WGBL). Volgens deze wet is iedere vorm van leeftijdsonderscheid in onder andere pensioenregelingen in principe verboden. Hoewel de berichten soms anders doen vermoeden, geldt dit ook als in de pensioenregeling gebruik wordt gemaakt van het fiscale overgangsrecht voor 55-plussers!

Objectieve rechtvaardiging
Overgangsregelingen die zijn gebaseerd zijn op het fiscale overgangsrecht zijn alleen toegestaan als het onderscheid tussen diverse leeftijdscategorieën objectief gerechtvaardigd kan worden. Juist die objectieve rechtvaardiging ontbreekt vaak geheel in veel van de gemaakte CAO-afspraken, of de formulering van die rechtvaardiging laat te wensen over. Dat levert behoorlijke juridische risico's op en kan leiden tot procedures bij de Commissie Gelijke Behandeling of de rechter.

Checklist voor objectieve rechtvaardiging
Om die risico's in te perken hebben de pensioenjuristen van Watson Wyatt de 'Checklist overgangsregelingen en WGBL' ontwikkeld. Met behulp van deze praktische checklist kunnen sociale partners toetsen of een beoogde leeftijdsafhankelijke overgangsmaatregel objectief gerechtvaardigd kan worden. Daarnaast kan de checklist gebruikt worden bij de concrete formulering van de objectieve rechtvaardiging en bij het vormen van een eigen oordeel daarover door pensioenuitvoerders. De checklist is gebaseerd op de wettelijke criteria voor de objectieve rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid en op de beschikbare rechtspraak daarover.

Bron:Watson wyatt brans & co