Eerder deze week trok het Centraal Bureau voor de Statistiek uit een vergelijkend onderzoek onder tien grote gemeenten de conclusie dat de criminaliteit in Rotterdam is gestegen, terwijl er in andere onderzochte gemeenten sprake is van een daling. Korpschef Aad Meijboom van de Politie Rotterdam-Rijnmond is van mening dat deze publicatie een onjuist beeld geeft en een ongewenst effect heeft op de veiligheidsbeleving van de inwoners van Rotterdam. Hij stelt bovendien vast dat het CBS eerder gedane toezeggingen over de wijze van presenteren en communiceren van deze cijfers, niet is nagekomen.

Het CBS is uitgegaan van een vergelijking tussen de jaren 2000 en 2004.
In 2000 gebruikte het korps een oud bedrijfsprocessensysteem (Multipol), met andere (beperktere) definities, waarin alleen aangiften werden opgenomen. De geregistreerde criminaliteit was daardoor relatief lager dan de cijfers uit het bedrijfsprocessensysteem X-pol dat sinds 2002 in gebruik is.
Hierin worden aangiften en incidenten (meldingen) gezamenlijk meegeteld als geregistreerde criminaliteit.
De vergelijking tussen het jaar 2000 met beperkter definities en 2004 met ruimere definities, leidt tot het onjuiste beeld van de stijging van de geregistreerde misdrijven, dat het CBS deze week tot zijn conclusie bracht over de veiligheid in Rotterdam.
Vanaf 2002 zijn de gevolgen van de aanpak van onveiligheid duidelijk zichtbaar geworden: in 2003 daalde deze met 3%, in 2004 met 7% en de prognose voor 2005 is dat deze trend zich voortzet met een daling van 12%. Dit ondanks de lagere drempel om aangifte te doen door invoering van de telefonische en internetaangifte en diverse gerichte acties om het publiek te bewegen meer aangifte te doen.

Zware geweldsdelicten fors gedaald; meer verdachten naar OM
Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2004 heeft korpschef Meijboom al gewezen op de stijging van de aangiften bedreiging en mishandeling. Uit een analyse van deze ontwikkeling bleek dit voorjaar dat de stijging voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan een gericht beleid bij aangiften van relationeel geweld en geweld tegen toezichthouders. De zware geweldsdelicten zoals straatroof en roofovervallen dalen fors. Ook in 2005 zet deze trend zich voort.
De specifieke wijze van werken leidt niet alleen tot een stijging van het aantal aangiften, maar levert ook meer daders op, waardoor de achtergronden helder worden en er meer verdachten naar het Openbaar Ministerie worden gebracht. Met andere woorden: een groter aantal aangiften betekent niet mà©à©r onveiligheid.
Rotterdam, en ook de rest van de regio, is de afgelopen jaren aanmerkelijk veiliger geworden. De pakkans in de regio is in drie jaar tijd verdubbeld. Voor zelfgenoegzaamheid is echter geen reden. De speerpunten geweld, drugs en overlast en jeugd blijven actueel en een krachtige aanpak blijft dan ook geboden.
 
bron:Politie Rotterdam Rijnmond