Gezond en goedkoop drinkwater, dat is waar de drinkwatersector voor staat. Publieke
drinkwaterbedrijven verdienen dan ook daadwerkelijk steun voor hun verregaande innovaties in nieuwe zuiveringstechnieken en efficiëntere productieprocessen. Brancheorganisatie VEWIN ziet voor het kabinet een actieve rol weggelegd op drie cruciale punten: oprichting van een Technologisch TopInstituut voor watertechnologie, een breed ondersteuningspakket (niet alleen fiscaal) en een voortrekkersrol bij een Europees Joint Technology Initiative Water.

TTI voor water
Om de strategische kansen te kunnen benutten werken de technologie-instituten KIWA en Wetsus samen met industriële partners aan een Technologisch TopInstituut
Watertechnologie. Door dit initiatief te ondersteunen kan EZ het sleutelgebied water verder versterken. Het oprichten van een TTI kan een belangrijke eerste stap zijn richting een Europees Joint Technology Initiative.

Publieke innovaties aanjagen
EZ stroomlijnt thans zijn subsidieprogrammas. Publieke bedrijven - zoals
drinkwaterbedrijven - kunnen geen gebruik maken van fiscale faciliteiten, terwijl hun maatschappelijke bijdrage omvangrijk is. VEWIN pleit voor een breed, niet eenzijdig fiscaal instrumentarium.

Voortrekkersrol in Europa
Drinkwater is een kansrijke en strategische sector voor de Nederlandse economie. Die sleutelpositie kan de drinkwatersector ook in Europa krijgen. Volgens velen kan Nederland daarbij een voortrekkersrol vervullen. VEWIN sluit zich hierbij aan en pleit ervoor dat het kabinet zich inspant om water een bevoorrechte status (Joint Technology Initiative) te geven in het Zevende Kaderprogramma Technologie.

bron:Vewin