De veiligheid in het rivierengebied kan worden verbeterd door meer ruimte aan de rivieren te geven. De door het kabinet voorgestelde maatregelen voorkomen een dijkbreuk, maar zijn niet de trendbreuk in de aanpak van het rivierengebied die de raad noodzakelijk acht. Naast het voorkomen van overstromingen moet er meer aandacht komen voor de ruimtelijke kwaliteit van het unieke rivierenlandschap. Dit schrijft de VROM-raad in zijn advies 'geen dijkbreuk, geen trendbreuk' dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

 

Zorg voor ruimtelijke kwaliteit
Het kabinet heeft met het uitbrengen van deel 1 van de planologische kernbeslissing
'Ruimte voor de Rivier' zijn plannen kenbaar gemaakt voor het Nederlandse rivierengebied. Door meer ruimte aan de rivier te geven verbetert de veiligheid van het rivierengebied en tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. De VROM-raad is positief over deze dubbeldoelstelling, maar kritisch over de uitwerking van ruimtelijke kwaliteit. De raad meent dat ruimtelijke kwaliteit - met behoud van de veiligheidsdoelstelling - veel beter in het plan gewaarborgd moet worden. Immers de maatregelen zullen door hun omvang en impact het unieke Nederlandse rivierenlandschap blijvend veranderen.

Ga voortvarend aan de slag maar blijf flexibel
De raad vindt een voortvarende aanpak van het rivierengebied van groot belang, maar pleit ook voor een dusdanig flexibele aanpak dat nieuwe inzichten gedurende de uitvoering van het plan kunnen worden meegenomen. Hierbij denkt de raad bijvoorbeeld aan de uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe risicobenadering en aan nieuwe inzichten over klimaatsveranderingen en de mogelijk te verwachten rivierafvoeren. Gedurende de uitvoering moet de samenhang met maatregelen elders (buitenland, kust, stroomgebieden) voortdurend in het oog worden gehouden. Het rivierengebied maakt immers deel uit van een groter watersysteem. Ook dient een langetermijnvisie sturend te zijn in de selectie van kortetermijnmaatregelen. Krijgen we later geen spijt van deze maatregelen? Wordt goedkoop nu, geen duurkoop later?

Organiseer de uitvoering samen met anderen
De raad beveelt aan dat het Rijk de doelstellingen bewaakt à©n dat het Rijk de
uitvoering samen met provincies, gemeenten en marktpartijen organiseert. Het actief
betrekken en mede-verantwoordelijk maken van andere partijen geeft meer zicht op
ruimtelijke kwaliteit, want juist op lokaal en regionaal schaalniveau is er de nodige
deskundigheid om een goede balans te bereiken tussen veiligheid en de ecologische,
economische, cultuurhistorische en sociale opgaven in het gebied.

bron:VROM