Cliënten en opdrachtgevers zijn redelijk tevreden over de dienstverlening van private reïntegratiebedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), deels in samenwerking met de Stichting Borea Keurmerk.

Zowel cliënten als opdrachtgevers geven voor de totale dienstverlening gemiddeld een 6,7. De totaalcijfers van cliënten voor de afzonderlijke bedrijven lopen uiteen van 5,7 tot 8,7. Bij de opdrachtgevers liggen deze totaalcijfers tussen 5,0 en 8,4. Cliënten zijn vooral tevreden over procesaspecten als klantvriendelijkheid en bereikbaarheid. Minder te spreken zijn ze over de onderdelen van de dienstverlening die te maken hebben met het behaalde resultaat en het uiteindelijk vinden van werk. Hierover is niet meer dan 40 procent van de ondervraagde cliënten tevreden. Van de opdrachtgevers is 50 procent tevreden met de behaalde resultaten.
Grotere, vaak landelijk opererende, reïntegratiebedrijven scoren lager dan kleinere bedrijven met een regionaal werkterrein. Bedrijven met het Borea-keurmerk scoren over het algemeen wat lager dan bedrijven die niet over dat keurmerk beschikken. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat keurmerkbedrijven, in tegenstelling tot de niet-keurmerkbedrijven, verplicht waren aan het tevredenheidsonderzoek mee te werken.
De RWI publiceert de resultaten van het tevredenheidsonderzoek op bedrijfsniveau op zijn Reïntegratiemonitor. Hierop zijn vanaf vandaag de scores van ruim 100 reïntegratiebedrijven opgenomen.

Met het publiceren van deze tevredenheidscijfers gaat de bevordering van de transparantie van de private reïntegratiemarkt een nieuwe fase in. Voor het eerst plaatst de RWI op zijn Reïntegratiemonitor nu ook van cliënten de tevredenheidscijfers over de dienstverlening van afzonderlijke reïntegratiebedrijven. Vorig jaar werd het oordeel van enkele tientallen grote gemeenten en het UWV als opdrachtgevers van reïntegratiebedrijven al in de monitor opgenomen. Het gemiddelde rapportcijfer dat de opdrachtgevers toen aan de reïntegratiebedrijven gaven, was een 6,6. Dit jaar komt het gemiddelde dus uit op 6,7. Het onderzoek van dit jaar verschilt echter zowel kwalitatief als kwantitatief in belangrijke mate van het vorige tevredenheidsonderzoek. Hierdoor is een zuivere vergelijking moeilijk te maken.
In het vandaag gepresenteerde tevredenheidsonderzoek zijn cliënten en opdrachtgevers (UWV, gemeenten en werkgevers/verzekeraars) van ruim 100 reïntegratiebedrijven geënquàªteerd. In totaal gaat het om ruim 20.000 cliënten en 1700 door opdrachtgevers ingevulde enquàªtes.

Cliënten
Cliënten geven voor de totale dienstverlening van private reïntegratiebedrijven gemiddeld een 6,7.
Over de meeste aspecten van de dienstverlening tonen de cliënten zich (zeer) tevreden. Een uitzondering hierop zijn de aspecten die te maken hebben met het behaalde resultaat en het vinden van werk. Opvallend is dat de ondervraagden aan laatstgenoemde aspecten echter niet het hoogste belang hechten.
Cliënten afkomstig van werkgevers geven gemiddeld een hoger cijfer (7,1), dan cliënten van de publieke opdrachtgevers UWV (6,5) en gemeenten (6,7).
Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten geven, wordt lager naarmate de omvang van het reïntegratiebedrijf (in aantal medewerkers) toeneemt.
Grote, vaak landelijk opererende, reïntegratiebedrijven scoren lager dan kleinere bedrijven met een regionaal werkgebied.
Interventiebedrijven scoren hoger dan reïntegratiebedrijven. Een verklaring hiervoor kan zijn dat veel cliënten van interventiebedrijven nog een arbeidsrelatie met een werkgever hebben.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers geven net als cliënten gemiddeld een 6,7 voor de totale dienstverlening.
Opdrachtgevers zijn met name tevreden over de dienstverlening van interventiebedrijven (7,3). Reïntegratiebedrijven scoren een 6,5. Ook hiervoor kan de verklaring luiden dat veel cliënten van interventiebedrijven nog een arbeidsrelatie met een werkgever hebben.
Opmerkelijk is dat uitkeringsinstantie UWV een lager gemiddeld cijfer (6,3) geeft dan gemeentelijke (6,6) en private opdrachtgevers (6,8).
De vier grote gemeenten geven gemiddeld een lager cijfer (6,2) dan de andere gemeenten (6,7). De vier grote gemeenten zijn vooral minder tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding van reïntegratiebedrijven.
Ook de opdrachtgevers geven kleinere bedrijven een hoger cijfer dan grote bedrijven.

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten. De RWI doet voorstellen aan de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het brede terrein van werk en inkomen. Doel van deze voorstellen is een goed functionerende arbeidsmarkt te bevorderen. Het vergroten van de transparantie van en het verbeteren van de kwaliteit op de reïntegratiemarkt behoort eveneens tot de kerntaken van de RWI

bron:RWI