"Samenwerking op het gebied van personeelsvoorziening tussen de sectoren en gemeenten is een van de grote uitdagingen voor het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren". Dat zei Cor van Vliet,  voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord en PvdA wethouder Ruimtelijk Beleid van de gemeente Alkmaar, tijdens de ondertekening van een convenant tussen een aantal regiogemeenten in Noord-Kennemerland en de sectoren installatietechniek en metaal.

 

Het convenant heeft als doel de reïntegratie- en scholingsgelden van de sectorfondsen OOM en OTIB en de gemeenten te combineren, zodat 25 vacatures met kwalitatief goed opgeleide mensen gevuld kunnen worden. Deze mensen komen dan uit een uitkeringssituatie. Het gaat daarbij niet alleen om het vervullen van deze vacature, maar ook om te kijken op welke wijze een dergelijke unieke samenwerking op de meest efficiënte manier vormgegeven kan worden.

De sectoren metaal en techniek worden de komende jaren vanwege de vergrijzing geconfronteerd met een sterke uitstroom van personeel. "De metaalsector raakt de komende jaren minimaal 15% kwijt aan personeel, terwijl er daarnaast een toenemende vraag is naar hoger opgeleid personeel vanwege de innovaties binnen de sector", gaf Anton Verlaan, regiomanager van OOM, het sectorfonds voor de metaal aan. In de installatietechniek doen zich dezelfde problemen voor. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het project uitgaat van de vacatures, vraaggestuurd zoals dat in arbeidsmarkttermen heet.

Voor de gemeenten ligt het belang in het creëren van extra kansen voor mensen met een uitkering: de kans op gekwalificeerd en structureel werk. Er wordt een aansluiting gemaakt met de bestaande werkwijze van Loon Boven Uitkering, om zo de juiste kandidaten voor het project te vinden. "Een wiel dat al draait en niet meer uitgevonden hoeft te worden", benadrukte wethouder Roelof Bos van Heiloo en voorzitter van het regionale wethoudersoverleg.

Samenwerking tussen meerdere gemeenten en meerdere sectoren is nieuw in Nederland. De koppeling van de budgetten van deze partners is in de praktijk een ingewikkelde zaak. Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN heeft de afgelopen maanden veel gesprekken gearrangeerd om partijen aan elkaar duidelijk te laten maken wat hun doelstellingen en middelen zijn. Dit heeft geresulteerd in een gecombineerde inzet van de reguliere middelen. Op deze wijze zal het opdoen van werkervaring en een gerichte beroepsopleiding gefinancierd kunnen worden.

Er worden nog gelden bij derden gezocht om de coà¶rdinatie en uitvoering van het project verder vorm te geven, waarbij subsidieaanvragen naar bijvoorbeeld de Provincie, Halter in Balans, het Innovatiefonds Wet Werk en Bijstand en ESF verzonden worden. Vanwege het experimentele karakter van het project, wordt het gevolgd door de Raad voor Werk en Inkomen.

bron:Regionaal platform arbeidsmarktbeleid NHN