De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en het College bescherming persoonsgegevens (CBP) hebben op 7 juli 2005 een samenwerkingsconvenant ondertekend om effectiever en efficiënter toezicht te kunnen houden op het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens binnen de sociale zekerheid. Het samenwerkingsconvenant is gepubliceerd in de Staatscourant (nr, datum) en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Op het terrein van sociale zekerheid bestaat er een samenloop van taken tussen het CBP en IWI. Beide toezichthouders zijn belast met toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens in de sociale zekerheidssector. Het samenwerkingsconvenant moet er toe leiden dat er eenduidig toezicht op de sector wordt uitgeoefend waarbij de relevante normenkaders op elkaar afgestemd zijn. Ook willen beide toezichthouders met de ondertekening van het convenant een bijdrage leveren aan het verminderen van de toezichtsdruk voor de sociale zekerheidssector.

IWI en CBP zullen op een aantal terreinen gaan samenwerken: Zo zullen programma's van onderzoeken periodiek worden afgestemd en zullen beide toezichthouders samen onderzoeken gaan uitvoeren. Ander belangrijk onderdeel van de samenwerking is het delen van toezichtinformatie en het uitwisselen van signalen uit de praktijk. Het convenant zal tussentijds door beide partijen geëvalueerd worden op doeltreffendheid en de effecten ervan in de praktijk.

Over IWI
De Inspectie Werk en Inkomen houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoeringsorganisaties die de werknemers- en volksverzekeringen uitvoeren en op de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sociale voorzieningen. IWI oordeelt over de werking van het stelsel van werk en inkomen, door bijvoorbeeld te kijken naar de wijze waarop de uitvoeringsorganisaties en gemeenten samenwerken bij de uitvoering van hun taken. Verder houdt IWI toezicht op enkele organisaties met toezichthoudende taken, zoals de SER, DNB en op certificatie- en keuringsinstellingen op het terrein van arbeidsomstandigheden.
De oordelen neemt de inspectie op in openbare rapporten. Zij brengt deze onder de aandacht van belanghebbenden en van de samenleving. De inspectie rapporteert over haar toezicht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de uitvoeringsorganisaties, zodat zij het beleid, de sturing en de uitvoering gericht kunnen aanpassen en verbeteren.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

bron:CBP