De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met het Besluit financiële dienstverlening (Bfd). In het Bfd wordt een aantal regels uit de Wet financiële dienstverlening (Wfd) verder uitgewerkt.

In het Bfd worden de eisen geconcretiseerd waaraan financiële dienstverleners - aanbieders, bemiddelaars en adviseurs - moeten voldoen. Zo wordt in het Bfd aangegeven aan welk niveau van deskundigheid een financiële dienstverlener moet voldoen en hoe hij deze deskundigheid moet aantonen. Ook bevat het Bfd (aangescherpte) informatieverstrekkingseisen. Zo wordt het bijvoorbeeld verboden om te adverteren met kredietpercentages waarbij rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid. Bij sommige reclames is het voor de consument niet duidelijk dat het om tijdelijke tarieven gaat. Om die reden, en om agressieve reclames met tijdelijke actietarieven te voorkomen, moet voortaan worden vermeld hoe lang de actie duurt en wat het tarief na afloop van de actie is.
In het Bfd zijn ook de nieuwe regels met betrekking tot de financiële bijsluiter opgenomen. De financiële bijsluiter is vorig jaar geëvalueerd en de uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het Bfd.

Bij het opstellen van het Bfd hebben de adviezen van de Autoriteit Financiële Markten (de toezichthouder) en het Platform financiële dienstverlening, waarin alle relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een belangrijke rol gespeeld. Ook resultaten van een consultatie onder marktpartijen zijn verwerkt in het Bfd. De verwachting is dat de Wfd en het Bfd rond oktober 2005 in werking treden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

bron:RVD