In de vier grote steden zijn niet-westerse leerlingen in de meerderheid op bijna de helft van de scholen voor het voortgezet onderwijs. Landelijk gezien was dat maar bij een op de tien scholen het geval. Rotterdam kent naar verhouding de meeste gekleurde scholen, Den Haag de minste.

 

Kwart scholen grote steden overwegend niet-westers
De Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs telden in 2004/'05 gemiddeld 14 procent niet-westers allochtone leerlingen. In de vier grote steden was dat gemiddeld 45 procent. Bijna de helft van de schoolvestigingen in de vier grote steden had meer dan 50 procent niet-westers allochtone leerlingen. Bij een kwart was het zelfs meer dan 80 procent.

Havo/vwo-vestigingen minst gekleurd
De ongelijke verdeling van leerlingen in het voorgezet onderwijs komt voor een groot deel doordat autochtone leerlingen vaker havo en vwo volgen, terwijl niet-westerse leerlingen vaker naar de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo gaan.
In de vier grote steden had 11 procent van de vestigingen met alleen havo en/of vwo meer dan 50 procent niet-westerse leerlingen. Onder vestigingen met alleen de lagere leerwegen van het vmbo was dit 67 procent.

Het aandeel niet-westers allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs hangt dus samen met de aangeboden schoolsoorten. Daarnaast is de  allochtone bevolking niet evenwichtig over de wijken verdeeld en kiezen autochtone leerlingen relatief vaker voor een minder gekleurde school, ook al is dat wat verder fietsen.

Rotterdam meer gekleurde scholen
Amsterdamse scholen hadden in 2004/'05 met 52 procent meer niet-westers allochtone leerlingen dan Rotterdam met 43 procent. Toch heeft Rotterdam naar verhouding meer gekleurde scholen. Dit duidt op een ongelijkmatigere verdeling van de allochtone leerlingen over de schoolvestigingen.

Gelijkmatigere verdeling in Den Haag
In Den Haag was het aandeel niet-westers allochtone leerlingen bijna net zo groot als in Rotterdam. Toch kende Den Haag veel minder schoolvestigingen waar niet-westerse leerlingen in de meerderheid zijn. Op de Haagse scholen zijn de leerlingen dus veel evenwichtiger verdeeld  dan in Rotterdam.

bron:CBS