De Eerste Kamer bespreekt dinsdag 18 oktober in het openbaar de Wet toelating
zorginstellingen, die uiterlijk op 1 januari 2006  in werking moet treden. Op deze datum gaat in elk geval het nieuwe zorgstelsel van start. In dit stelsel wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen particuliere en ziekenfonds patiënten.

Van aanbod naar vraag
De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt de overgang van een stelsel van centrale aanbodsturing, waarbij de capaciteit van de zorginstellingen normatief door de centrale overheid wordt bepaald, naar een decentraal vraaggericht stelsel, waarbij de capaciteit wordt bepaald door de betrokken partijen in de zorg: consumenten, instellingen en verzekeraars. De centrale overheid beperkt zich in de toekomst tot het stellen van randvoorwaarden waarbinnen de decentrale partijen (verzekeraars en aanbieders) moeten handelen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel over de toelating van zorginstellingen is nog ingediend onder het laatste kabinet Kok, in maart 2001.  In september 2004 is het in de Tweede Kamer aangenomen.

Marktwerking
Voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer hebben de fracties van CDA, PvdA en SP begin deze maand nog aanvullende vragen gesteld aan minister Hoogervorst (VVD, volksgezondheid) en diens staatssecretaris Ross - Van Dorp (CDA). Zo wil de CDA-fractie weten of voor het behouden van de bereikbaarheid van acute zorg sluitende afspraken over de organisatie van de keten van de zorg noodzakelijk zijn. De CDA-fractie wijst op het wetsvoorstel ambulancezorg, dat marktwerking introduceert en vraagt of de minister bereid is bij de ambulancezorg van marktwerking af te zien.

Ook de PvdA-fractie zet vraagtekens bij de organisatie van de acute zorg. Het is de
PvdA-fractie niet duidelijk hoe voorkomen zal worden dat de kosten van acute zorg sterk zullen stijgen. De PvdA wijst zelfstandige behandelcentra die geen acute zorg aanbieden en daardoor meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden dan instellingen die ook acute zorg aanbieden en daardoor genoodzaakt zijn buiten kantooruren schaars medisch personeel beschikbaar te hebben.

Wmo
De SP-fractie maakt zich tot tolk van een brief van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten waarin wordt aangedrongen op een wijziging in de WTZi om vast te leggen dat instellingen besluiten over afbouw van intramurale capaciteit ter goedkeuring voorleggen aan de desbetreffende gemeenten. Hoe beoordeelt de minister de regierol van gemeenten in dezen en hoe ziet hij de relatie met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vraagt de SP-fractie.

CDA en SP vragen commentaar op een brief van Woonzorg Nederland, waarin wordt gezegd dat de WTZi onherroepelijk zal leiden tot een ernstige en structurele stagnatie van de realisering van zowel intra- als extramurale zorgvoorzieningen in Nederland.

bron: Eerste Kamer