Slachtofferhulp Nederland heeft in 2004 opnieuw meer slachtoffers geholpen dan in
voorgaande jaren. In totaal gaat het om 96.958 slachtoffers. Dat zijn er ruim 2700 meer dan in 2003. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal geweldsslachtoffers dat gebruik maakt van het hulpaanbod. De hulp aan
vermogensslachtoffers neemt daarentegen af.

Er is sprake van een trend. De trend is een logisch gevolg van het beleid van
Slachtofferhulp Nederland. Jaap Smit, algemeen directeur: 'Slachtofferhulp Nederland is zich in de afgelopen periode met name gaan richten op slachtoffers die geconfronteerd worden met 'ernstigere' gevolgen. Daarvan is vaker sprake bij een slachtoffer van een geweldsmisdrijf dan bij een slachtoffer van een vermogensmisdrijf.'

Kwetsbare slachtoffers
Opvallend is dat Slachtofferhulp Nederland steeds meer hulp verleent aan kwetsbare groepen zoals jongeren en slachtoffers van huiselijk geweld of stalking. De laatste twee groepen slachtoffers zijn extra kwetsbaar omdat het hier gaat om structurele vormen van geweld. Met deze stijging geeft Slachtofferhulp Nederland gehoor aan een Europees kaderbesluit (Framework Desicion on the Standing of Victims in Criminal Proceedings, 2001) dat onder meer bepaalt dat lidstaten extra zorg dienen te dragen voor kwetsbare groepen slachtoffers.

Juridische dienstverlening
De juridische dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland is verder toegenomen.
Slachtofferhulp Nederland stond bijna 35.000 mensen bij met juridische hulp. In 2003 waren dat er nog 4.000 minder. De positie van het slachtoffer is in de afgelopen jaren versterkt, mede door nieuwe wetgeving van de overheid. Slachtofferhulp Nederland krijgt in toenemende mate opdracht om deze wettelijke taken namens de overheid uit te voeren.

bron:Slachtofferhulp Nederland