Een ruime meerderheid van de slachtoffers van misdrijven is tevreden over de manier waarop zij door Justitie, politie en slachtofferhulp zijn behandeld. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie. Slachtoffers van ernstige delicten zijn het minst tevreden. Justitie onderzoekt hoe die groep beter geholpen kan worden.

Slachtoffers van misdrijven hebben recht op een correcte bejegening, goede informatieverstrekking, mogelijkheden om de schade op de dader te verhalen en opvang en begeleiding. Diverse organisaties als politie, openbaar ministerie en Slachtofferhulp Nederland hebben daarbij een rol. Om te controleren of dit systeem van slachtofferzorg ook daadwerkelijk goed functioneert, is onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Research voor Beleid uit Leiden.
Ongeveer 80 procent van de slachtoffers van een misdrijf is tevreden over de bejegening door de politie, circa 60 procent is tevreden over het contact met het Openbaar Ministerie, zo'n 80 procent is positief over de wijze waarop men door Slachtofferhulp Nederland is geholpen. Het onderzoek wijst uit dat het doorverwijzen voor hulp naar andere instanties niet altijd naar wens verloopt. Van de slachtoffers die zich nog in hun functioneren beperkt voelen (15 procent van het totaal), is 17 procent niet door de politie doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland, terwijl zij daar wel behoefte aan hadden. Een kwart van de slachtoffers die in contact zijn geweest met Slachtofferhulp Nederland is niet doorverwezen naar andere instanties, terwijl daar wel behoefte aan was. Het ministerie van Justitie wil daarom in 2006 maatregelen nemen om het doorverwijzen te verbeteren.
Uit het onderzoek blijkt dat 22 procent van de slachtoffers door het OM niet geïnformeerd is over het verloop van de strafzaak, terwijl daar wel behoefte aan was. Op dat punt zullen OM en het ministerie van Justitie verbetering aanbrengen. Uit het onderzoek blijkt dat naarmate de ernst van het delict groter is de tevredenheid afneemt. Ook mensen die nog dagelijks door de gebeurtenis in hun functioneren belemmerd worden, zijn aanmerkelijk ontevredener dan de overige slachtoffers. Dit heeft vooral te maken met de emotionele impact van het delict. Het ministerie van Justitie zal in overleg met Slachtofferhulp Nederland bezien welke voorzieningen specifiek voor slachtoffers van ernstige delicten nodig zijn.
Opvallende uitkomst van het onderzoek is het sterk toegenomen percentage slachtoffers (43 procent) dat een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend in het strafproces. In iets minder dan de helft van de gevallen heeft dit voor hen ook geleid tot een schadevergoeding. Het ministerie van Justitie wil in kaart brengen wat in de overige zaken de redenen zijn om een schadevergoeding af te wijzen.
bron:MinJus